2015 година

 • Райка Чингова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 25/03.04.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика, вкл. Трибология), решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на гл. ас. д-р Райка Асенова Чингова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2546/28.09.2015г.

 • Уляна Паскалева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 25/03.04.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика/Електроизмервателна техника, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на гл. ас. д-р Уляна Христова Паскалева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2547/28.09.2015г.

 • Райна Димитрова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56/24.07. 2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.7. Администрация и управление/Икономика и управление (Конкурентоспособност на предприятието), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 17.11.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3663/23.11.2015г.

 • Георги Ангов/Росен Калпачки

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56/24.07. 2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина/Неврология, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Росен Стефанов Калпачки, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 16.12.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №88/11.01.2016 г.