Георги Ангов/Росен Калпачки

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56/24.07. 2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина/Неврология, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Росен Стефанов Калпачки, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 16.12.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №88/11.01.2016 г.