Райка Чингова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 25/03.04.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика, вкл. Трибология), решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на гл. ас. д-р Райка Асенова Чингова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2546/28.09.2015г.