Райна Димитрова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56/24.07. 2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.7. Администрация и управление/Икономика и управление (Конкурентоспособност на предприятието), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 17.11.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №3663/23.11.2015г.