Уляна Паскалева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 25/03.04.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика/Електроизмервателна техника, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на гл. ас. д-р Уляна Христова Паскалева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 5 от 23.09.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №2547/28.09.2015г.