2011 година

 • Васил Марков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Древнотракийско наследство в българската народна култура), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д.н. Васил Марков Марков за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 03.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1047/13.05.2011г.

 • Магдалена Панайотова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Руска литература и литература на народите на СССР), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Магдалена Петрова Костова-Панйотова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 4 от 10.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1059/17.05.2011г.

 • Владимир Трендафилов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Владимир Андреев Трендафилов за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1211/08.06.2011г.

 • Добринка Тодорина

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1291/20.06.2011г.

 • Георги Л. Георгиев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (География на реакцията и туризъм (Туристически ресурси)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Георги Леонидов Георгиев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1292/20.06.2011г.

 • Мария Шишманова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Икономическа и социална география (Регионален анализ)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на доц д-р Мария Вълкова Шишманова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 22.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1341/23.06.2011г.

 • Любен Еленков

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Екология и опазване на околната свреда (горските пожари)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на доц д-р Любен Асенов Еленков за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 22.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1342/23.06.2011г.

 • Ганчо Ганчев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.8 Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Ганчо Тодоров Ганчев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1299/21.06.2011г.

 • Димитър Ст. Димитров

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.8 Икономика (Народно стопанство (Стопанска история, стопанска мотивация в историята)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Димитър Стефанов Димитровза заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 6 от 07.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1541/21.07.2011г.

 • Валентина Миленкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Валентина Георгиева Миленкова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 28 от 06.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1535/20.07.2011г.

 • Атанас Георгиев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по специалността Теория и методика на физическо възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (Туризъм и ориентиране), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Атанас Ангелов Георгиев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1294/ 20.06.2011г.

 • Добринка Чанкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.6 Право (Наказателен процес), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Добринка Иванова Чанкова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 19 от 15.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1555/26.07.2011г.

 • Лилия Илиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по специалността Общо и сравнително езикознание (сравнително езикознание), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Лилия Иван Илиева за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №4 / 01.02.2012г.