Атанас Георгиев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по специалността Теория и методика на физическо възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (Туризъм и ориентиране), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Атанас Ангелов Георгиев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1294/ 20.06.2011г.