Димитър Ст. Димитров

Oбявен конкурс в ДВ, бр.32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.8 Икономика (Народно стопанство (Стопанска история, стопанска мотивация в историята)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Димитър Стефанов Димитровза заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 6 от 07.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1541/21.07.2011г.