Добринка Чанкова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.6 Право (Наказателен процес), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Добринка Иванова Чанкова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 19 от 15.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1555/26.07.2011г.