Добринка Тодорина

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1291/20.06.2011г.