Ганчо Ганчев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.8 Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Ганчо Тодоров Ганчев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1299/21.06.2011г.