Георги Л. Георгиев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (География на реакцията и туризъм (Туристически ресурси)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Георги Леонидов Георгиев за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1292/20.06.2011г.