Лилия Илиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по специалността Общо и сравнително езикознание (сравнително езикознание), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Лилия Иван Илиева за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 12 от 20.12.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №4 / 01.02.2012г.