Любен Еленков

Обявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Екология и опазване на околната свреда (горските пожари)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на доц д-р Любен Асенов Еленков за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 22.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1342/23.06.2011г.