Магдалена Панайотова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Руска литература и литература на народите на СССР), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Магдалена Петрова Костова-Панйотова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 4 от 10.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1059/17.05.2011г.