Мария Шишманова

Обявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Икономическа и социална география (Регионален анализ)), решение на факултетния съвет на Природо-математичския факултет за избора на доц д-р Мария Вълкова Шишманова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 22.06.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1341/23.06.2011г.