Валентина Миленкова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Валентина Георгиева Миленкова за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 28 от 06.07.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1535/20.07.2011г.