Васил Марков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 09.03.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Древнотракийско наследство в българската народна култура), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д.н. Васил Марков Марков за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 8 от 03.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1047/13.05.2011г.