Владимир Трендафилов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Владимир Андреев Трендафилов за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 5 от 15.05.2011 година и утвърден със заповед на Ректора №1211/08.06.2011г.