2012 година

 • Стоян Иванов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на доц. д-р Стоян Иванов Иванов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 22 от 03.09.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1925/10.09.2012г.

 • Невена Пенчева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.3 Биологически науки (Физиология на животните и човека - обща физиология и физиология на физическото натоварване), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на доц. д-р Невена Стоянова Пенчева за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 22 от 03.09.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1924/10.09.2012г.

 • Петър Миланов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.5 Математика (Изследване на операциите и математическо моделиране в биологичните науки), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на доц. д-р Петър Борисов Миланов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 1 от 29.08.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1927/10.09.2012г.

 • Марио Митов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия - електрохимия), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на доц. д-р Марио Йорданов Митов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 1 от 29.08.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1926/10.09.2012г.

 • Невена Филипова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (История на педагогиката и българското образование), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Невена Славева Филипова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 10 от 26.09.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №2307/03.10.2012г.

 • Мирослава Кортенска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство - история и теория на театъра), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Мирослава Стефанова Кортенска, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 9 от 02.11.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №2358/05.10.2012г.

 • Драгомир Лалчев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология, решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Драгомир Ганчев Лалчев, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 10 от 04.12.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №3263/07.12.2012 г.