Драгомир Лалчев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология, решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Драгомир Ганчев Лалчев, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 10 от 04.12.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №3263/07.12.2012 г.