Марио Митов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия - електрохимия), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на доц. д-р Марио Йорданов Митов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 1 от 29.08.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1926/10.09.2012г.