Мирослава Кортенска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство - история и теория на театъра), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Мирослава Стефанова Кортенска, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 9 от 02.11.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №2358/05.10.2012г.