Невена Филипова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (История на педагогиката и българското образование), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Невена Славева Филипова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 10 от 26.09.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №2307/03.10.2012г.