Невена Пенчева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.3 Биологически науки (Физиология на животните и човека - обща физиология и физиология на физическото натоварване), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на доц. д-р Невена Стоянова Пенчева за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 22 от 03.09.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1924/10.09.2012г.