Петър Миланов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.5 Математика (Изследване на операциите и математическо моделиране в биологичните науки), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на доц. д-р Петър Борисов Миланов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 1 от 29.08.2012 година и утвърден със заповед на Ректора №1927/10.09.2012г.