2013 година

  • Рая Мадгерова

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 53 от 18.06.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление (предприемачество)), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на доц. д-р Рая Христова Мадгерова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 20 от 13.11.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3214/14.11.2013 г.