2014 година

 • Станислава Стоянова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.2 Психология (Психологически измервания), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Станислава Йорданова Стоянова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 16 от 24.02.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №563/06.03.2014г.

 • Лазар Копринаров

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.3 Философия (Социална философия и философия на културата, политиката, правото и икономиката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Лазар Георгиев Копринаров, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 16 от 24.02.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №562/06.03.2014г.

 • Маргарита Колева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 97 от 08.11.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Педагогика на взаимодействието дете-околна среда), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Маргарита Христова Колева, за заемане на академична длъжност „Професор” Протокол № 29 от 09.04.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №1126/16.04.2014г.

 • Габриела Белова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.6 Право (Международно право и международни отношения), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Габриела Белова Белова-Ганева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 18 от 23.04.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №1244/12.05.2014г.

 • Ангелина Манова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по математика в началните класове), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Ангелина Филипова Манова-Мунтова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №2908/27.10.2014г.

 • Сашко Плачков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Сашко Кръстев Плачков, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №2907/27.10.2014г.

 • Ваня Георгиева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието/Организация и управление на образованието, решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.н. Ваня Спасова Георгиева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 36 от 19.11.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №3436/25.11.2014 г.

 • Антони Стоилов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология/Български език-диалектология, решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Антони Спасов Стоилов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 11 от 02.12.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №3546/04.12.2014 г.