Антони Стоилов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология/Български език-диалектология, решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Антони Спасов Стоилов, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 11 от 02.12.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №3546/04.12.2014 г.