Габриела Белова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.6 Право (Международно право и международни отношения), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на доц. д-р Габриела Белова Белова-Ганева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 18 от 23.04.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №1244/12.05.2014г.