Лазар Копринаров

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.3 Философия (Социална философия и философия на културата, политиката, правото и икономиката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Лазар Георгиев Копринаров, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 16 от 24.02.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №562/06.03.2014г.