Маргарита Колева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 97 от 08.11.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Педагогика на взаимодействието дете-околна среда), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Маргарита Христова Колева, за заемане на академична длъжност „Професор” Протокол № 29 от 09.04.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №1126/16.04.2014г.