Сашко Плачков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Сашко Кръстев Плачков, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №2907/27.10.2014г.