Станислава Стоянова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.2 Психология (Психологически измервания), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Станислава Йорданова Стоянова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 16 от 24.02.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №563/06.03.2014г.