Ваня Георгиева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието/Организация и управление на образованието, решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.н. Ваня Спасова Георгиева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 36 от 19.11.2014 година и утвърден със заповед на Ректора №3436/25.11.2014 г.