Цветан Недков

Обявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство /Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Цветан Георгиев Недков, за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 37 от 15.12.2015 година и утвърден със заповед на Ректора №52/07.01.2016г.