Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействие на фискалната и паричната политика върху икономическия цикъл на България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Александър Делян Александров ще се проведе на 07.06.2019 г, от 10.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна Европа" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Калина Лазарова Дурова ще се проведе на 07.06.2019 г, от 14.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Повишаване на конкурентоспособността на туризма в селските райони чрез финансовите инструменти на ЕС" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9 Туризъм, дисертант - Елена Георгиева Александрова-Георгиева ще се проведе на 10.06.2019 г, от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Рецепция на "Петербургски повести" на Н. В. Гогол в България през ХХ - началото на ХХI век" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Стоян Стефанов Митов ще се проведе на 17.06.2019 г, от 13.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Развитие на емоционалната възприемчивост и отзивчивост в обучениетопо музика на учениците от общообразователното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., дисертант - Борис Лъчезаров Овнарски ще се проведе на 26.06.2019 г, от 10.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Естествен подбор и цивилизация" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Константинос Димитриос Марицас ще се проведе на 01.07.2019 г, от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.