Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТА НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЪРЦИЯ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Йоанна Георгиос Димитракаки, ще се проведе на 30.11.2017 г. от 11.30 ч. в зала 310 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руско-английски паралели)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Соня Николова Христова, ще се проведе на 01.12.2017 г. от 11.00 ч. в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ПРОБЛЕМНИТЕ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТОПО МАТЕМАТИКА В ТРЕТИ КЛАС" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Валентина Иванова Чилева, ще се проведе на 01.12.2017 г. от 11.00 ч. в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ролята на музикално-сценичните жанрове за формиране на интерес към музикалното изкуство при деца в начална училищна възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Милена Антонова Томанова, ще се проведе на 05.12.2017 г. от 11.00 ч. в зала 114 на УК №1.