Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проблеми на контрола на строителни проекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Атанасиос Леонидас Пардалис ще се проведе на 16.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни механизми за контрол на обществените поръчки" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Албена Георгиева Иванова ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Първична превенция на агресивно детско поведение в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Весела Иванова Божкова ще се проведе на 30.07.2020 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Прилагане политиките на Европейския съюз за ранно детско образование и грижа в България" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Иванка Николова Шалапатова ще се проведе на 12.08.2020 г. от 11.00 часа в зала 478 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Митът за земния рай в туризма. Соцокултурни и антропологически аспекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Ива Иванова Иванова ще се проведе на 24.08.2020 г. от 10.00 часа в зала 571 А на УК № 1.