Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оспорване на индивидуални финансови актове" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Анастасия Георгиева Дюлгерова, ще се проведе на 06.10.2017 г. от 11.00 ч. в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Технологичен модел за мобилно обучение в Република Йемен" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, дисертант -Абдулрахман Ахмед Али Мохамед Ал-Сабри, ще се проведе на 20.10.2017 г. в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Синтез и анализ чрез HPLC на аналози на противовирусни препарати" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.2 Химически науки, дисертант - Радослав Людмилов Чайров, ще се проведе на 26.10.2017 г. от 10.00 ч. в зала 301 на УК №2.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Метрологични аспекти в химичните измервания" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.2 Химически науки, дисертант - Димка Стойчева Иванова, ще се проведе на 26.10.2017 г. от 11.00 ч. в зала 301 на УК №2.