Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност всъответствие с промените в банковите и счетоводни стандарти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Миглена Драгова Тренчева ще се проведе на 14.09.2018 г, от 10.00 часа в зала 312 на УК-8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Агресивно поведение и самоуважение при ученици от 8 до 15 години" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Василики Апостолос Касиора ще се проведе на 14.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 210 А на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възпроизводство на човешкия капитал в условията на икономика базирана на знанието" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Васил Александров Михайлов ще се проведе на 14.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 310 на УК-8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Mеждународни стандарти  в  правосъдието в интерес  на децата" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Теодора Методиева Иванова ще се проведе на 14.09.2018 г, от 11.00 часа в  Заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Енергийната политика на Европейския съюз в Черноморския регион" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Деян Михайлов Димитров ще се проведе на 14.09.2018 г, от 12.00 часа в Заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Стратегическото управление на гръцкия банков сектор преди и след глобалната финансова криза: фокус върху гръцките банкови филиали - дъщерни компании в България и Румъния" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Панайота Димитриос Триперина ще се проведе на 14.09.2018 г, от 14.00 часа в зала 312 на УК-8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Еросът във феноменологичен контекст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Невена Василева Крумова ще се проведе на 17.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Акордеонният акомпанимент в танцовото изкуство на фолклорна основа" /методически насоки на приложение/ - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Стефан Георгиев Йорданов ще се проведе на 18.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 114 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Василиса Павлова Валеова ще се проведе на 20.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 339 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Принципи в клавирната педагогическа система от края на XIX и началото на XX век в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Нона Бориславова Кринчева ще се проведе на 26.09.2018 г, от 11.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Дигитални технологии и политически елит" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Мирослав Кирилов Терзийски ще се проведе на 27.09.2018 г, от 14.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефект на  музикалните стимули върху   лицевото изражение на емоциите при обучението  на  деца  със синдрома  на Даун (на 7-12 години)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Параскеви Атанасиос Мораити ще се проведе на 28.09.2018 г, от 10.30 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Политическите и религиозни идеи на Константин Велики" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Арбен Арифи ще се проведе на 28.09.2018 г, от 14.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Константин Петкович като езиковед и лексикограф" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Галина Радева Никодимова ще се проведе на 02.10.2018 г, от 10.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР В МЕСТНАТА ВЛАСТ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Антония Петрова Методиева ще се проведе на 04.10.2018 г, от 10.00 часа в зала 302 на УК-6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лексиката в речника на Александър Лвович Дювернуа" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Ангелина Стефанова Василева ще се проведе на 10.10.2018 г, от 10.00 часа в зала 412 на УК-1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Названия на състояния и процеси, отразяващи репродуктивните функции на жената в българския език" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Цветелина Георгиева Ангелова ще се проведе на 10.10.2018 г, от 13.00 часа в зала 412 на УК-1.