Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Многогласие на лирическия Аз в поезията на Йосиф Бродски" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Бойко Панов Ламбовски ще се проведе на 12.01.2022 г. от 11.00 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/sti-9cb-iyb-2iu

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Специфични трудности при обучение по математика на деца със специални образователни потребности в началните класове" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Кириакос Панайотис Кирицопулос ще се проведе на 14.01.2022 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разширяване на пазарното влияние на туристическите дестинации чрез образователен туризъм" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Ивета Иванова Волева-Петрова ще се проведе на 19.01.2022 г. от 11.00 ч. в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Музика и общество в България (20-те - 50-те години на 20 век)" - за придобиване на образователната и научн степена "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Мария Бориславова Александрова ще се проведе на 20.01.2022 г. от 10.00 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/lyc-e6z-e2z.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Квантово-химични изследвания на монохидроксифлавони и техни комплекси" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.2. Химически науки, дисертант - Мария Христова Вакарелска-Поповска ще се проведе на 24.01.2022 г. от 11.00 часа в зала 305 на УК № 2.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Управление на качеството на обслужването в речния круизен туризъм" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Максим Николаев Димитров ще се проведе на 31.01.2022 г. от 14.30 часа в зала 312 на УК № 8 на адрес: https://bbb.swu.bg/b/pre-chh-yek

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Съобществата от земни червеи (сем. Lumbricidae) в повлияни от уранодобива екосистеми в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.4. Науки за Земята, дисертант - Ралица Венелинова Цекова ще се проведе на 03.02.2022 г. от 15.30 ч.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Модел за формиране на начални житейски умения в обучението по конструиране и технологии в детската градина (подготвителна група)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., дисертант - Сладуна Асенова Георгиева ще се проведе на 04.02.2022 г. от 11.00 ч. в зала 339 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в съвременното индустриално предприятие" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Филип Райчов Иванов ще се проведе на 07.02.2022 г. от 10.30 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/ray-366-h6j

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Радостина Емилова Юлева - Чучулайна ще се проведе на 07.02.2022 г. от 12.00 часа в зала 312 на УК № 8 на адрес: https://bbb.swu.bg/b/ray-366-h6j

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ролята на детската субкултура в социалното пространство на детската група" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Мария Андонова Георгиева ще се проведе на 18.02.2022 г. от 11.00 часа на адрес:  https://bbb.swu.bg/b/sof-hgv-rcg

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Сунитските ислямски движения в Близкия изток и теорията на прагматизма" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Даниел Галили ще се проведе на 28.03.2022 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Танцовата култура на Разложката котловина. Проявления и специфики" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Данаил Марчелов Атанасов ще се проведе на 13.04.2022 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лидерските умения в контекста на мениджърската организационна култура" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Йорданка Стоилова Койчева ще се проведе на 31.03.2022 г. от 11.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на местното управление върху отпадането на ученици от системата на образованието" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, дисертант - Шломит Коен ще се проведе на 08.04.2022 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване на възможностите за интеграция на сензорните мрежи в облачни структури" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, дисертант - Мартин Николов Пандурски ще се проведе на 14.04.2022 г. от 13.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., дисертант - Цветанка Йончева Попова ще се проведе на 09.05.20222 г. от 10.00 часа  в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Анализ и оценка на влиянието на онлайн туристическите агенции и онлайн резервационни системи върху стратегическите възможности за хотелa" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Ивайло Стоянов Иванов ще се проведе на 17.05.2022 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разпознаването като способ на доказване - наказателно-процесуални аспекти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Иван Любенов Аврамов ще се проведе на 01.06.2022 г. от 14.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лексиката на банския говор" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Александра Димитрова Кличорова ще се проведе на 06.06.2022 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Концертът за кларинет през XX век в творчеството на К. Нилсен, А. Копланд, Ж. Франсе и Е. Денисов - музикално-изразни средства и интерпретационни подходи" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Ангелина-Огняна Олегова Гочева ще се проведе на 07.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Военноморските сили на САЩ в периода между двете световни войни,  1919 - 1941 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Николай Светославов Мишковски ще се проведе на 17.06.2022 г. от 10.00 часа в зала 501 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността във винопроизводството" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Николай Валериев Логодашки ще се проведе на 27.62.2022 г. от 11.30 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Трудовото всекидневие на жените в периода на късния социализъм. Примерът на тюнюнев комбинат "Пирин" град Благоевград" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Павлина Митова Солачка ще се проведе на 30.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Представителство на малцинствата в гражданското общество в Република България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Адем Сайди Зърбаш ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правото на достъп до обществена информация в практиката на Европейския съд по правата на човека" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Биляна Борисова Манова ще се проведе на 04.07.2022 г. от 10.30 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правото на здраве и здравни грижи - международноправни аспекти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Станислав Павлов Павлов ще се проведе на 04.07.2022 г. от 12.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Взаимодействие на международното право и вътрешното право (чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Галина Гълъбова Писарска ще се проведе на 04.07.2022 г. от 13.30 часа в зала 302 на УК №6.