Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Рекламата в социалните медии като средство за популяризиране на специалните събития от българския културен календар в контекста на развитието на културния туризъм (по примера на маскарадния фестивал "Сурва")" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Кристиан Руменов Петров ще се проведе на 06.01.2021 г. от 10.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/sil-yjp-egj

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Успешни практики на България в екологичното право и опазването на околната среда и приложението им в албанското право по пътя към присъединяване към Европейския съюз" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Еринда Ставри Мишо ще се проведе на 13.01.2021 г. от 11.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Престъпления против личността и собствеността, извършени от престъпни сдружения" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Страхил Николов Гошев ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефективната интерпретация при устойчиво развитие на туризма" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9 Туризъм, дисертант - Райна Атанасова Пашова ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Езиково развитие при деца с речеви моторни нарушения" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Фани Йоанис Валсамиду ще се проведе на 29.01.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оценка на разбираемостта на речта при лица с придобита дизартрия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Радостина Георгиева Костова ще се проведе на 29.01.2021 г. от 13.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "По шевовете на литературата (Между Изтока и Запада - граници и идентичности)" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Магдалена Петрова Костова-Панайотова ще се проведе на 19.02.2021 г. от 13.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/tsv-u33-the.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компютърни музикални игри за формиране на метроритмичен усет у учениците в началния етап на основното образование" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Елена Бориславова Чучуганова ще се проведе на 26.02.2021 г. от 13.00 часа, в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Контракултурните музикални публики в България през 80-те и 90-те години на ХХ век: създаване  и характеристики" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Венцислав Емилов Мицов ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа, в зала 114  на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефектът на хуманното лидерство върху мотивацията наслужителите" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Арие Фишбейн ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/may-fnc-fun.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновативни практики в управлението на образованието в Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Захарула Христос Икономопулу ще се проведе на 26.02.2021 г. от 12.00 часа, в зала 312 на УК 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Kомуникационни предизвикателства и медийни рефлексии на официалните публични политики в съвременната дигитална среда" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Диляна Валериева Дойчинова ще се проведе на 08.03.2021 г. от 10.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Синергетичният подход при обучението на поп и джаз изпълнители" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Павлета Ангелова Семова ще се проведе на 10.03.2021 г. от 12.00 часа, в платформатаBigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/nik-mry-trc.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Медико - социални аспекти на ерготерапевтичните подходи при работа с деца и младежи с психични увреждания" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Йоана Красиморова Негрова ще се проведе на 12.03.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/bil-2tm-7ha.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Потенциалното и стратегическо значение на разширяването на автомобилното производство за икономическото развитие на България: Въздействието върху търговския баланс" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Геррит Мартинус Ян Термеер ще се проведе на 12.03.2021 г. от 11.00 часа, в зала 312 на УК 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Жените лидери в политиката и националната сигурност - съвременни предизвикателства и динамика" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Жулиета Сергеева Георгиева-Стойнова ще се проведе на 15.03.2021 г. от 09.00 часа, в зала 422 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Наказателната система в българското училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Христина Звонкова Попова ще се проведе на 15.03.2021 г. от 11.00 часа, в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кардиорехабилитация след инсерция на коронарен артериален стент" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Красимира Георгиева Златкова ще се проведе на 22.03.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/kra-zjw-34d.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компютърни визуализации в инженерните науки" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника дисертант - Динко Жулиен Стойков ще се проведе на 25.03.2021 г.  от 10.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/din-3c3-39t

убличната защита на дисертационен труд на тема "Онтологизиране на понятието "Софѝя" в руската религиозна философия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант - Дарин Симеонов Алексиев ще се проведе на 20.04.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/val-faz-mdn

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Руските посланици в Османската империя (1700-1739). Информационно-разузнавателни мрежи и механизми на влияние" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Нина Христова Христова ще се проведе на 20.04.2020 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Монетна циркулация в Югозападна Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VI - IV в. пр. Хр." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Нина Дамянова Хаджиева ще се проведе на 05.05.2020 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни проблеми на политиката на равнопоставеност между половете в Европейския съюз" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Милица Иванова Краджова-Манова, ще се проведе на 17.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 302 ма УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Характеристики на самооценката при деца, склонни към агресия в училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Христос Анастасиос Дувлос, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Връзки между способността за лицево емоционално разпознаване и емоционалните и поведенчески проблеми при гръцки деца в предучилищна възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Александра Панос Курти, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Развитие на способностите за  разпознаване и назоваване на лицеви емоции в предучилищна възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Мария Панос Курти, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 15.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Интегриране на учениците със специални образователни потребности в училищния живот. Прилагане на структуриран приобщаващ модел" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Вайос Теофанис Панургиас, ще се проведе на 21.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разпространение и социално-демографски детерминанти на емоционалните и поведенчески нарушения в детството: крос-културно изследване" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Николаос Трифонас Георгулас, ще се проведе на 21.05.2021 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК №1

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Използване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки за повишаване ефективността на обучението по математика (интегративен модел на обучение по математика и технологии и предприемачество)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Костадин Тодоров Петлешков ще се проведе на 21.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 402 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Византия, Венеция и Османската империя през XV в. - конфликти, дипломация, търговия и културни взаимодействия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Ясен Викторов Ванев ще се проведе на 08.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 401 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Селскостопански практики в Гърция: Сравнително изследване на органичното и конвенициалното отглеждане на растителни култури в региона на Солун" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.4 Науки за земята, дисертант - Хрисула Григориос Гатзелаки ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10.00 часа в в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/sim-wfm-qhu и Access Code: 029039.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въоръжението в Западна Европа през Ранното Средновековие" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Владимир Тихомиров Василев ще се проведе на 16.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възпитателни възможности на извънкласната дейност в областта на природните науки и екологията" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Любка Михалова Атанасова ще се проведе на 18.06.2021 г. от 10.30 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Средновековният Охрид между Изтока и Запада (ХІ-ХІV в.): Въображение и образ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Кристиян Иванов Ковачев, ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10.30 часа в зала 572 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Арменският въпрос в руската външна политика (края на ХІХ - началото на ХХ век)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Диана Кареновна Папоян ще се проведе на 23.06.2021 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влиянието на симулационния уъркшоп в образованието върху ефективната дейност на учителя" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Ясмин Балум ще се проведе на 23.06.2021 г. от 13.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влиянието на вида рамка за обучение върху нивото на социална тревожност, усещане за принадлежност и чувство за самоефикастност сред четящите юноши с увреждания" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Дана Барак Харел ще се проведе на 25.06.2021 г. от 10.30 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Фактори за готовността на новите учители за справяне с конфликти в класа" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, дисертант - Меир Давидеско ще се проведе на 25.06.2021 г. от 13.30 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социалното предприемачество в сферата на изкуствата" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Александър Цветанов Калинов, ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 572 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Човекът-маса в съвременното общество - същност и последици" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Николай Ангелов Ценков ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социалната философия на Алвин Тофлър: Преживяваме ли "Шокът от бъдещето" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Пеце Трифуновски ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Трансмедиен проект: етапи, финансиране, управление" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4 Театрално и филомово изкуство, дисертант - Иво Славчев Николов ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10.00 часа във Видеозала на УК №4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Членуването в английския и новогръцкия език и анализ на грешките на гърци, изучаващи английски език като чужд" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Филология, дисертант - Христина Фотис Терзопулос ще се проведе на 12.07.2021 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Сравнение на методите при замисъла и осъществяването на пълнометражния игрален филм и на късометражния игрален филм" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Дурим Крюезиу ще се проведе на 15.07.2021 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействието на демографските променливи сред учениците в средното училище в Израел относно отношението им към електронното обучение" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Михаил Багдасаров ще се проведе на 16.07.2021 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правният дискурс в учебното съдържание по религия в началното училище - мирогледни проекции" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Мирела Николаева Кючукова ще се проведе на 22.07.2021 г. от 13.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефективност на системата за регистриране и мониторинг на случаи на насилие над деца" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Елена Илиева Керанкова ще се проведе на 03.09.2021 г. от 10.00 часа в зала 478 на УК-1 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Българо-албанските отношения в светлината на общоевропейските интеграционни процеси" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Яни Никола ще се проведе на 16.09.2021 г. от 11.00 часа, в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изграждане на корпоративен имидж на образователна институция чрез медийна публичност" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, дисертант - Розалина Антонова Баладжанова ще се проведе на 17.09.2021 г. от 10.30 ч. в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Особености на павловия иск в гражданското и търговското право" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Йорданка Николова Нонева-Златкова ще се проведе на 23.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Психологическа защитна доминанта на обвиняемия по време на разпит в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Христо Иванов Попниколов ще се проведе на 24.09.2021 г. от 12.00 ч. в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Прякорните имена в Кюстендил" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филилогия, дисертант - Юлиана Кирилова Карпузова ще се проведе на 24.09.2021 г. от 13.00 ч. в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Нов наказателно-процесуален подход към жертвите на престъпления в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Миряна Иличова Илчева ще се проведе на 28.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Дългово финансиране на местните власти в страните от Европейския съюз" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Катерина Иванова Жегова ще се проведе на 30.09.2021 г. от 13,30 ч. в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проблеми на заетостта в промишлеността" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Гергана Крумова Йочева ще се проведе на 01.10.2021 г. от 11,30 ч. в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Договор за банков кредит на студенти и докторанти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Милен Томов Марионов ще се проведе на 07.10.2021 г. от 14,00 ч. в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Елизията в съвременната българска медийната реч" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филилогия, дисертант - Соня Андонова Божанина ще се проведе на 14.10.2021 г. от 13.00 ч. в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Самоуважение, тревожност и модели на междуличностни отношения сред ученици в горна училищна възраст в Р. Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Константинос Апостолос Тафилис ще се проведе на 22.10.2021 г. от 12.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton  на адрес https://bbb.swu.bg/b/nat-jvq-q2e-stg.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Трансформация на танцовия език - от българския фолклор към сценичното изкуство на фолклорна основа" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Верка Янева Божкова ще се проведе на 27.10.2021 г. от 10.00 часа, в зала 114  на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефекти на дуалната образователна система върху личността в късно юношество" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Мария Вълкова Солева ще се проведе на 29.10.2021 г. от 11.00 часа, в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Емоционалност и ценности на учителя" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Зои Теодорос Диамантопулу ще се проведе на 29.10.2021 г. от 13.00 часа, в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Самооценка и самоконтрол на учениците от 7 до 12 години" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Димитрула Евангелос Косина ще се проведе на 29.10.2021 г. от 15.30 часа, в зала 210А на УК № 1

Публичната защита на дисертационен труд на тема: "Динамика на креативността във феномена гранична ситуация" за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант ­- Петър Радоев Димков, ще се проведе на 18 ноември 2021 г., от 10:00 часа, онлайн в системата BigBlueButton: https://bbb.swu.bg/b/ant-31a-70f-nu1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Художествената литература - средство за задълбочаване на екологическата компетентност на деца от предучилищна възраст (подготвителна група/клас)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Виктория Атанасова Велева ще се проведе на 19.11.2021 г. от 10.00 ч. онлайн в системата BigBlueButton: https://bbb.swu.bg/b/sof-hgv-rcg.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Типични грешки при усвояването на словореда на второстепенните части на немското изречение от български обучавани" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Олег Будьониев Александров ще се проведе на 03.12.2021 г. от 11.00 ч. онлайн в системата BigBlueButton https://bbb.swu.bg/b/rad-f26-vh7

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Сравнителен анализ на управлението на човешките ресурси в индустриалния и публичния сектор в Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Киряки Христос Пападопулу ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10.30 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Квази-Монте Карло интегриране в хибридни Коробови и Соболеви пространства" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.5. Математика, дисертант - Цветелина Николаева Петрова ще се проведе на 14.12.2021 г. от 13.30 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействие на Ergon Technique след хирургично лечение на бималеоларна фрактура на глезенната става" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Наско Николаев Вълчев ще се проведе на 17.12.2021 г. от 14.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Принципът на публичност в наказателния процес: предизвикателства и тенденции" - за придобиване на образователната и научн степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Христина Веселинова Богиа ще се проведе на 20.12.2021 г. от 14.00 часа.