Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проблеми на контрола на строителни проекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Атанасиос Леонидас Пардалис ще се проведе на 16.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни механизми за контрол на обществените поръчки" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Албена Георгиева Иванова ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Първична превенция на агресивно детско поведение в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Весела Иванова Божкова ще се проведе на 30.07.2020 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Прилагане политиките на Европейския съюз за ранно детско образование и грижа в България" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Иванка Николова Шалапатова ще се проведе на 12.08.2020 г. от 11.00 часа в зала 478 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Митът за земния рай в туризма. Соцокултурни и антропологически аспекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Ива Иванова Иванова ще се проведе на 24.08.2020 г. от 10.00 часа в зала 571 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВАЛУТНИЯ БОРД ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Петър Бориславов Юруков ще се проведе на 31.08.2020 г. от 11.00 часа в Икономически институт на БАН.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оценка на силови характеристики и проприоцепция на колянна става при пациенти с множествена склероза" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Миглена Любомирова Цветкова-Габерска ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Безмензурната песен в Пиринския фолклорен регион" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Магдалена Христова Филатова ще се проведе на 10.09.2020 г. от 13.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ред за пътуване на дете в чужбина и последици от неспазването му" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Милен Руменов Ангелов ще се проведе на 17.09.2020 г. от 13.00 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Управление на качеството в големи индустриални организации" (на примера на голяма мултинационална организация, работеща с медицински продукти)" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Даниел Божидаров Ялнъзов ще се проведе на 18.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ТАНЦОВ ТЕАТЪР И КОНТАКТНА ИМПРОВИЗАЦИЯ - ДВА ПОЛЯРНИ МОДЕЛА В ХОРЕОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО И ТЕХНИТЕ ПРОЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Силвина Владимирова Владова ще се проведе на 24.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Петя Стоянова Пачкова ще се проведе на 24.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Видео инсталации в публична среда" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Лили Атила Джагарова ще се проведе на 28.09.2020 г. от 11.00 часа в Преподавателска стая  на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Създаване и усъвършенстване на математически модели, описващи автоимунни заболявания" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.5 Математика, дисертант - Ивета Ангелова Николова ще се проведе на 29.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 402 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Емоционална лицева перцепция, емпатия и агресия в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Ива Иванова Копринкова-Илиева ще се проведе на 09.10.2020 г. от 11.00 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Връзка между характеристиките на личността, самоуважението и удовлетвореността от работата" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Зебиде Незамедин Ибраими ще се проведе на 09.10.2020 г. от 15.00 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Благополучие в трудни житейски ситуации" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Цветелина Стефанова Михайлова ще се проведе на 16.10.2020 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Демографска информация за избраните израелски лидери и нейната роля при техния избор и развитие като бъдещи лидери" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Янив Шенхав ще се проведе на 29.10.2020 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оптимизиране на веригата на снабдяването при мобилните телекомуникационни оператори" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Августин Петров Миланов ще се проведе на 19.11.2020 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема: "Теософски алтернативи на рисковото общество" за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант ­- Анна Делчева Кълцева ще се проведе на 26.11.2020 г. от 10 часа в София, в Института по философия и социология, ул. "Сердика" № 4, зала 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема: "Жената в китайското общество: традиции и промени" за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант ­- Светлин Митрев Одаджиев ще се проведе на 26.11.2020 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология при БАН, ул. Сердика № 4, гр. София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кинезитерапия навертебралния синдром при дискови протрузии в лумбалния дял" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Юлиян Делчев Златков ще се проведе на 03.12.2020 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Конституиране на химерната група като девиантна субкултура с криминогенен потенциал" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Рая Стефанова Димитрова ще се проведе на 09.12.2020 г. от 11.00 часа, онлайн в платформата в ZOOM.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДИННИЯ ЕЗИК НА ГЪРЦИ,  ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК КАТО ЧУЖД" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Пинелопи Панайотис Кауни ще се проведе на 15.12.2020 г. от 10.00 часа в патформата ВВВ.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Съвременни социализационни аспекти на медийната грамотност в училище" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Ваня Кръстева Алексиева ще се проведе на 14.12.2020 г. от 11.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Българските фитоними в съпоставителен южнославянски план" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Габриела Стойнев ще се проведе на 17.12.2020 г. от 10.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Народният речев етикет на българите от Албания (в съпоставка с народния етикет в албанския език)" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Миранда Хусни Бело ще се проведе на 18.12.2020 г. от 13.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Образователни стратегии при ученици съссиндром на дефицит на вниманието и хиперактивност" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Василиос Хараламбос Перистеропулос ще се проведе на 18.12.2020 г.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Личностно-ориентираният подход по конструиране и технологии в детската градина" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Гергана Венчова Божурска ще се проведе на 21.12.2020 г.  от  13:30 часа, онлайн в платформата ZOOM.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Спекулативната логика на Хегел като нравствен път на духовна еволюция" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Иво Иванов Минов ще се проведе на 21.12.2020 г.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Рекламата в социалните медии като средство за популяризиране на специалните събития от българския културен календар в контекста на развитието на културния туризъм (по примера на маскарадния фестивал "Сурва")" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Кристиан Руменов Петров ще се проведе на 06.01.2021 г. от 10.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/sil-yjp-egj

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Успешни практики на България в екологичното право и опазването на околната среда и приложението им в албанското право по пътя към присъединяване към Европейския съюз" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Еринда Ставри Мишо ще се проведе на 13.01.2021 г. от 11.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Престъпления против личността и собствеността, извършени от престъпни сдружения" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Страхил Николов Гошев ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефективната интерпретация при устойчиво развитие на туризма" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9 Туризъм, дисертант - Райна Атанасова Пашова ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Езиково развитие при деца с речеви моторни нарушения" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Фани Йоанис Валсамиду ще се проведе на 29.01.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оценка на разбираемостта на речта при лица с придобита дизартрия" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Радостина Георгиева Костова ще се проведе на 29.01.2021 г. от 13.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "По шевовете на литературата (Между Изтока и Запада - граници и идентичности)" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Магдалена Петрова Костова-Панайотова ще се проведе на 19.02.2021 г. от 13.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/tsv-u33-the.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компютърни музикални игри за формиране на метроритмичен усет у учениците в началния етап на основното образование" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Елена Бориславова Чучуганова ще се проведе на 26.02.2021 г. от 13.00 часа, в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Контракултурните музикални публики в България през 80-те и 90-те години на ХХ век: създаване  и характеристики" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Венцислав Емилов Мицов ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа, в зала 114  на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефектът на хуманното лидерство върху мотивацията наслужителите" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Арие Фишбейн ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/may-fnc-fun.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновативни практики в управлението на образованието в Гърция" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Захарула Христос Икономопулу ще се проведе на 26.02.2021 г. от 12.00 часа, в зала 312 на УК 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Kомуникационни предизвикателства и медийни рефлексии на официалните публични политики в съвременната дигитална среда" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Диляна Валериева Дойчинова ще се проведе на 08.03.2021 г. от 10.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Синергетичният подход при обучението на поп и джаз изпълнители" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Павлета Ангелова Семова ще се проведе на 10.03.2021 г. от 12.00 часа, в зала 114  на УК № 1.