Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Регионални особености и приоритети в развитието на социалната сфера в общините от източната част на Кюстендилска област" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.4 Науки за земята, дисертант - Гергана Йорданова Николова ще се проведе на 31.01.2019 г, от 15.00 часа в зала 401  на УК № 4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Следоперативна кинезитерапия при фрактури в лакътната област" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Ана Тодорова Николова ще се проведе на 11.02.2019 г, от 11.30 часа в зала 412  на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Личностни фактори за отклоняващо се поведение при юноши от Република България и Република Йемен" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Фахед Абдула Салем ще се проведе на 22.02.2019 г, от 12.00 часа в зала 210А  на УК № 1.