Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Специализирана кинезитерапия в двигателния режим на деца със спинална мускулна атрофия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Слава Христова Костадинова-Петрова, ще се проведе на 11.09.2017 г. от 13.00 ч., зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Нови производни на антимикробиални агенти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.2 Химически науки, дисертант - Бойка Миладинова Стойкова, ще се проведе на 12.09.2017 г. от 11.00 ч., зала 301 на УК №2.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Фидуциарни сделки" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант -Генка Феодорова Мозжухина, ще се проведе на 18.09.2017 г. от 11.00 ч., зала 2023 на УНСС, София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Информационната политика на Европейския съюз в контекста на устойчивото развитие на общността" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Елица Ненкова Димова, ще се проведе на 19.09.2017 г. от 11.00 ч., зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване и анализ на ефективни методи за времево и честотно мащабиране на говор" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, дисертант - Емил Георгиев Френски, ще се проведе на 20.09.2017 г. от 11.00 ч, зала 4302 на Технически университет, София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОНКОБОЛНИ ЖЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Ана Ваньо Чучкова, ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13.00 ч., зала 210А на УК №1.