Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Образование, бизнес и държава в тяхното триизмерно взаимодействие" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Гергина Георгиева Шипочка ще се проведе на 26.05.2020 г. от 10.30 часа в зала 342 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Процесите на социализация в българското училище в дигитална среда" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Мария Мигленова Матеева-Павлова ще се проведе на 26.05.2020 г. от 13.00 часа в зала 342 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Българската фолклорнопевческа традиция в Долен и Сатовча (характеристика и особености на изпълнителския стил)" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Милко Валентинов Бошнаков ще се проведе на 29.05.2020 г. от 13.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на мотивацията върху удовлетвореността от заниманията със спорт при различни групи състезатели" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Ивета Димитрова Мицова ще се проведе на 29.05.2020 г. от 14.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Преодоляване на агресията и агресивното  поведение в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Симона Василева Николова ще се проведе на 02.06.2020 г. от 10.30 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Личностни качества на съвременния учител" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Панайота Теодорос Бизпу ще се проведе на 19.06.2020 г. от 11.00 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Характеристики на мотивацията на учителя" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Елевтерия Евангелос Бизиу ще се проведе на 19.06.2020 г. от 13.00 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Бърнаут, емоционална интелигентност  и копинг стратегии при учители" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Кристина Костадинова Стоянова ще се проведе на 02.06.2020 г. от 12.30 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Научно-базирано измерване на резултати от проведено логопедично въздействие при заекване" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Росица Антониева Стоилова ще се проведе на 12.06.2020 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК № 1.