Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Модели на развитие в културната политика на Община Благоевград" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Елена Петрова Николова ще се проведе на 12.02.2020 г. от 10.00 часа в зала 571 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "КОМПОЗИЦИОННИ ТЕХНИКИ И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ТВОРБИ ЗА ОРГАН ОТ ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ, САБИН ЛЕВИ И АРТИН ПОТУРЛЯН" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Павел Валентинов Маджаров ще се проведе на 25.02.2020 г. от 11.00 часа в зала 114 на УК № 1.