Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.4 Науки за земята, дисертант - Росен Райчов Янев ще се проведе на 03.05.2019 г, от 11.00 часа в зала 401 на УК № 4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновативни подходи в обучението по музика в пети ишести клас на общообразователното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Рая Степановна Ковачева ще се проведе на 07.05.2019 г, от 10.00 часа в зала 114 на УК № 1.