Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Рекламата в социалните медии като средство за популяризиране на специалните събития от българския културен календар в контекста на развитието на културния туризъм (по примера на маскарадния фестивал "Сурва")" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Кристиан Руменов Петров ще се проведе на 06.01.2021 г. от 10.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/sil-yjp-egj

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Успешни практики на България в екологичното право и опазването на околната среда и приложението им в албанското право по пътя към присъединяване към Европейския съюз" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Еринда Ставри Мишо ще се проведе на 13.01.2021 г. от 11.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Престъпления против личността и собствеността, извършени от престъпни сдружения" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Страхил Николов Гошев ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефективната интерпретация при устойчиво развитие на туризма" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9 Туризъм, дисертант - Райна Атанасова Пашова ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Езиково развитие при деца с речеви моторни нарушения" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Фани Йоанис Валсамиду ще се проведе на 29.01.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оценка на разбираемостта на речта при лица с придобита дизартрия" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Радостина Георгиева Костова ще се проведе на 29.01.2021 г. от 13.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/yor-fhx-c4f.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "По шевовете на литературата (Между Изтока и Запада - граници и идентичности)" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Магдалена Петрова Костова-Панайотова ще се проведе на 19.02.2021 г. от 13.00 часа, онлайн в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/tsv-u33-the.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компютърни музикални игри за формиране на метроритмичен усет у учениците в началния етап на основното образование" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Елена Бориславова Чучуганова ще се проведе на 26.02.2021 г. от 13.00 часа, в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Контракултурните музикални публики в България през 80-те и 90-те години на ХХ век: създаване  и характеристики" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Венцислав Емилов Мицов ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа, в зала 114  на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефектът на хуманното лидерство върху мотивацията наслужителите" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Арие Фишбейн ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/may-fnc-fun.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновативни практики в управлението на образованието в Гърция" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Захарула Христос Икономопулу ще се проведе на 26.02.2021 г. от 12.00 часа, в зала 312 на УК 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Kомуникационни предизвикателства и медийни рефлексии на официалните публични политики в съвременната дигитална среда" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Диляна Валериева Дойчинова ще се проведе на 08.03.2021 г. от 10.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Синергетичният подход при обучението на поп и джаз изпълнители" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Павлета Ангелова Семова ще се проведе на 10.03.2021 г. от 12.00 часа, в платформатаBigBlueButton на адрес: https://bbb.swu.bg/b/nik-mry-trc.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Медико - социални аспекти на ерготерапевтичните подходи при работа с деца и младежи с психични увреждания" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Йоана Красиморова Негрова ще се проведе на 12.03.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/bil-2tm-7ha.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Потенциалното и стратегическо значение на разширяването на автомобилното производство за икономическото развитие на България: Въздействието върху търговския баланс" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Геррит Мартинус Ян Термеер ще се проведе на 12.03.2021 г. от 11.00 часа, в зала 312 на УК 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Жените лидери в политиката и националната сигурност - съвременни предизвикателства и динамика" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Жулиета Сергеева Георгиева-Стойнова ще се проведе на 15.03.2021 г. от 09.00 часа, в зала 422 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Наказателната система в българското училище" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Христина Звонкова Попова ще се проведе на 15.03.2021 г. от 11.00 часа, в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кардиорехабилитация след инсерция на коронарен артериален стент" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Красимира Георгиева Златкова ще се проведе на 22.03.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/kra-zjw-34d.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компютърни визуализации в инженерните науки" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника дисертант - Динко Жулиен Стойков ще се проведе на 25.03.2021 г.  от 10.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/din-3c3-39t

убличната защита на дисертационен труд на тема "Онтологизиране на понятието "Софѝя" в руската религиозна философия" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант - Дарин Симеонов Алексиев ще се проведе на 20.04.2021 г. от 11.00 часа в платформата BigBlueButton на адрес https://bbb.swu.bg/b/val-faz-mdn

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Руските посланици в Османската империя (1700-1739). Информационно-разузнавателни мрежи и механизми на влияние" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Нина Христова Христова ще се проведе на 20.04.2020 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Монетна циркулация в Югозападна Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VI - IV в. пр. Хр." - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2 История и археология, дисертант - Нина Дамянова Хаджиева ще се проведе на 05.05.2020 г. от 11.00 часа в зала 341 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни проблеми на политиката на равнопоставеност между половете в Европейския съюз" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Милица Иванова Краджова-Манова, ще се проведе на 117.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 302 ма УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Характеристики на самооценката при деца, склонни към агресия в училище" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Христос Анастасиос Дувлос, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Връзки между способността за лицево емоционално разпознаване и емоционалните и поведенчески проблеми при гръцки деца в предучилищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Александра Панос Курти, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Развитие на способностите за  разпознаване и назоваване на лицеви емоции в предучилищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Мария Панос Курти, ще се проведе на 20.05.2021 г. от 15.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Интегриране на учениците със специални образователни потребности в училищния живот. Прилагане на структуриран приобщаващ модел" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Вайос Трифонис Панургиас, ще се проведе на 21.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разпространение и социално-демографски детерминанти на емоционалните и поведенчески нарушения в детството: крос-културно изследване" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Николаос Трифонас Георгулас, ще се проведе на 21.05.2021 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК №1

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Използване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки за повишаване ефективността на обучението по математика (интегративен модел на обучение по математика и технологии и предприемачество)" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Костадин Тодоров Петлешков ще се проведе на 21.05.2021 г. от 11.00 часа в зала 402 на УК №1.