Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

 

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социално осигуряване на самоосигуряващите се лица" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право - Жанета Христова Петрова ще се проведе на 27.04.2018 г. от 11.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Устройство на територията - сравнителноправен анализ по йеменското и българското право" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право - Шейх Салем АбуБакр Банафа ще се проведе на 02.05.2018 г. в Юридически факултет на УНСС - София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проактивни стратегии за управление на бизнеса с рециклиране на отпадъци" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Админитрация и уптавление, дисертант - Николай Венциславов Ников ще се проведе на 09.05.2018 г. от 11.00 часа в зала 328 А на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Джендър стереотипи и реклама: образът на жената в сп. "Жената днес" в периода 2012 - 2016 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Мариана Христова Петрова ще се проведе на 10.05.2018 г. от 09,30 часа в зала 443 на УК №1.