Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ЧОВЕКЪТ ЗАД АВАТАРА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ КИБЕРГЕРОЙ В РОМАНИТЕ НА КОРИ ДОКТОРОУ "ДЕН ЗА ДЕН В МАГИЧЕСКОТО ЦАРСТВО" И "НЕПОЗНАТО МЯСТО" И В "НЕВРОМАНТИК" НА УЛИЯМ ГИБСЪН" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филолофия, дисертант - Спасимир Стоянов Тренчев ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Приложение на информационните технологии в обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Мая Златанова Стоянова ще се проведе на 02.07.2018 г, от 11.00 часа в зала 403 на ИМИ - БАН - гр. София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ(ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Мая Ангелова Стоева ще се проведе на 05.07.2018 г. от 11.00 часа в зала 339 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проектната дейност в обучението по математика в трети клас" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Радослава Викторова Топалска ще се проведе на 06.07.2018 г. от 10.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Съвет за сигурност на Организацията на обединените нации - варианти за реформа" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Еньо Енев Савов ще се проведе на 09.07.2018 г. от 12,00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Развитие на четивната грамотност на учениците в IV клас в условията на проектна учебна дейност" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Ива Андонова Стаменова ще се проведе на 10.07.2018 г. от 10.30 часа в зала 412 на УК №1.