Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кинематографичната съдба на пет знаменити романа: "Тенекиеният барабан"; "Полет над кукувиче гнездо"; "Идиот"; "Непосилната лекота на битието"; "Лолита" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, дисертант - Петър Иванов Русев ще се проведе на 22.11.2018 г, от 12.00 часа във Видео зала №1 на УК-4.