Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "П. К. Яворов - разширяване на културноисторическото мунаследство - драматургия, критика, преводи, театрална дейност" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Мирослава Стефанова Кортенска  ще се проведе на 25.10.2019 г. от 10.30 часа в зала 503 на УК № 4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разширеният фитбол като емоционален и терапевтичен метод за редукция на наднорменото тегло" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Станислава Мартинова Богомилова ще се проведе на 31.10.2019 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

убличната защита на дисертационен труд на тема "Трудов договор за обучение по време на работа" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Христо Николаев Банов ще се проведе на 06.11.2019 г. от 13.00 часа в зала 302 на УК № 6.