Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Многогласие на лирическия Аз в поезията на Йосиф Бродски" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Бойко Панов Ламбовски ще се проведе на 12.01.2022 г. от 11.00 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/sti-9cb-iyb-2iu

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Специфични трудности при обучение по математика на деца със специални образователни потребности в началните класове" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Кириакос Панайотис Кирицопулос ще се проведе на 14.01.2022 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разширяване на пазарното влияние на туристическите дестинации чрез образователен туризъм" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Ивета Иванова Волева-Петрова ще се проведе на 19.01.2022 г. от 11.00 ч. в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Музика и общество в България (20-те - 50-те години на 20 век)" - за придобиване на образователната и научн степена "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Мария Бориславова Александрова ще се проведе на 20.01.2022 г. от 10.00 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/lyc-e6z-e2z.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Квантово-химични изследвания на монохидроксифлавони и техни комплекси" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.2. Химически науки, дисертант - Мария Христова Вакарелска-Поповска ще се проведе на 24.01.2022 г. от 11.00 часа в зала 305 на УК № 2.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Управление на качеството на обслужването в речния круизен туризъм" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Максим Николаев Димитров ще се проведе на 31.01.2022 г. от 14.30 часа в зала 312 на УК № 8 на адрес: https://bbb.swu.bg/b/pre-chh-yek

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Съобществата от земни червеи (сем. Lumbricidae) в повлияни от уранодобива екосистеми в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.4. Науки за Земята, дисертант - Ралица Венелинова Цекова ще се проведе на 03.02.2022 г. от 15.30 ч.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Модел за формиране на начални житейски умения в обучението по конструиране и технологии в детската градина (подготвителна група)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., дисертант - Сладуна Асенова Георгиева ще се проведе на 04.02.2022 г. от 11.00 ч. в зала 339 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в съвременното индустриално предприятие" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Филип Райчов Иванов ще се проведе на 07.02.2022 г. от 10.30 часа на адрес: https://bbb.swu.bg/b/ray-366-h6j

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Радостина Емилова Юлева - Чучулайна ще се проведе на 07.02.2022 г. от 12.00 часа в зала 312 на УК № 8 на адрес: https://bbb.swu.bg/b/ray-366-h6j

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ролята на детската субкултура в социалното пространство на детската група" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Мария Андонова Георгиева ще се проведе на 18.02.2022 г. от 11.00 часа на адрес:  https://bbb.swu.bg/b/sof-hgv-rcg

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Сунитските ислямски движения в Близкия изток и теорията на прагматизма" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Даниел Галили ще се проведе на 28.03.2022 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Танцовата култура на Разложката котловина. Проявления и специфики" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Данаил Марчелов Атанасов ще се проведе на 13.04.2022 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лидерските умения в контекста на мениджърската организационна култура" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Йорданка Стоилова Койчева ще се проведе на 31.03.2022 г. от 11.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на местното управление върху отпадането на ученици от системата на образованието" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, дисертант - Шломит Коен ще се проведе на 08.04.2022 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване на възможностите за интеграция на сензорните мрежи в облачни структури" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, дисертант - Мартин Николов Пандурски ще се проведе на 14.04.2022 г. от 13.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., дисертант - Цветанка Йончева Попова ще се проведе на 09.05.20222 г. от 10.00 часа  в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Анализ и оценка на влиянието на онлайн туристическите агенции и онлайн резервационни системи върху стратегическите възможности за хотелa" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Ивайло Стоянов Иванов ще се проведе на 17.05.2022 г. от 13.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разпознаването като способ на доказване - наказателно-процесуални аспекти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Иван Любенов Аврамов ще се проведе на 01.06.2022 г. от 14.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лексиката на банския говор" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Александра Димитрова Кличорова ще се проведе на 06.06.2022 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Концертът за кларинет през XX век в творчеството на К. Нилсен, А. Копланд, Ж. Франсе и Е. Денисов - музикално-изразни средства и интерпретационни подходи" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Ангелина-Огняна Олегова Гочева ще се проведе на 07.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Военноморските сили на САЩ в периода между двете световни войни,  1919 - 1941 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Николай Светославов Мишковски ще се проведе на 17.06.2022 г. от 10.00 часа в зала 501 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността във винопроизводството" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Николай Валериев Логодашки ще се проведе на 27.06.2022 г. от 11.30 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Трудовото всекидневие на жените в периода на късния социализъм. Примерът на тюнюнев комбинат "Пирин" град Благоевград" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Павлина Митова Солачка ще се проведе на 30.06.2022 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Представителство на малцинствата в гражданското общество в Република България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Адем Сайди Зърбаш ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правото на достъп до обществена информация в практиката на Европейския съд по правата на човека" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Биляна Борисова Манова ще се проведе на 04.07.2022 г. от 10.30 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правото на здраве и здравни грижи - международноправни аспекти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Станислав Павлов Павлов ще се проведе на 04.07.2022 г. от 12.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Взаимодействие на международното право и вътрешното право (чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Галина Гълъбова Писарска ще се проведе на 04.07.2022 г. от 13.30 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социално-икономически трансформации в СССР в края на 20-те - 30-те години на ХХ век" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Георги Тодоров Тодоров ще се проведе на 13.07.2022 г. от 14.00 часа в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Прагматични аспекти при изразяване на оплакване, молба и извинение в английския и македонския културен код" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Ана Коцева ще се проведе на 25.07.2022 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Алекситимия, депресивност и темпераментови особености при психосоматично болни" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Ина Тодореева ще се проведе на 05.09.2022 г. от 12.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Приложение на новите слухови технологии в ранната интервенция на деца със слухови нарушения" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, дисертант - Константина Лили ще се проведе на 16.09.2022 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Република Северна Македония в процеса на евроатлантическата интеграция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Виолета Паунковска ще се проведе на 16.09.2022 г. от 14.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Мануална терапия при мускулно-скелетни дисфункции в областта на гръбначния стълб" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисертант - Димитар Андреев ще се проведе на 19.09.2022 г. от 10.00 часа в зала 111 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Мениджмънта на конфликти в управлението на човешките ресурси в публичната администрация" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Ваня Бориславова Пецанова ще се проведе на 21.09.2022 г. от 10.00 часа в зала 301 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Хореографии за деца в балетното изкуство и в художествената гимнастика. Процеси на изграждане и усвояване. Специфики" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Джулия Ромеова Йорданова ще се проведе на 28.09.2022 г. от 10.00 часа в зала 571 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Методи за изграждане на устойчива мотивация при обучението по музикален инструмент" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., дисертант - Анастас Константинов Михайлов ще се проведе на 03.10.2022 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Традиции и практики, свързани с гробниците на праведните от гледна точка на юдаизма и исляма" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Мухамад Фукара ще се проведе на 10.10.2022 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Специфика на клавирния исъпровод при работа с медни духови инструменти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Цветана Красимирова Гигова ще се проведе на 08.11.2022 г. от 12.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кибертормоз в училищна среда" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Евангелос Зисос Хадзизисис ще се проведе на 11.11.2022 г. от 14.30 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Бърнаут-синдром при начални учители" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Елени Апостолу ще се проведе на 11.11.2022 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Мотивация за одобрение и модели за себепредставяне при ученици от спортни и общообразователни училища. Сравнителен анализ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Мария Георгиева Удева ще се проведе на 23.11.2022 г. от 12.30 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Българските книжовници във Виена в началото на 19 век" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Юлия Тодорова Манасиева ще се проведе на 25.11.2022 г. от 12.30 часа в зала 530 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Средства и инструменти на режисьора при работата му с актьорите в подготвителен, снимачен и постпродукционен период" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Яни Бояджи ще се проведе на 30.11.2022 г. от 12.00 часа във Видеозала на УК №4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Водите в Република България и тяхната наказателноправна защита" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Даниела Димитрова Атанасова ще се проведе на 01.12.2022 г. от 11.00 часа в зала 302 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оркестровото творчество на композитора Йордан Гошев като изпълнителска проблематика" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Иван Стефанов Стоянов ще се проведе на 06.12.2022 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Приобщаващото образование в България: резултати и предизвикателства" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Наталия Георгиевна Георгиева ще се проведе на 14.12.2022 г. от 14.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Творческият образ на Иван Вазов в литературната периодика в края на ХІХ и началото на ХХ век" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Теодора Викторова Димитрова ще се проведе на 20.12.2022 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проекции на училището в българската литературна периодика между двете световни войни" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Борислава Пенева Стефанова ще се проведе на 21.12.2022 г. от 15.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Митът Яворов и списание "Златорог"" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Марияна Николова Папазова ще се проведе на 21.12.2022 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Стратегия за устойчиво развитие и промоция на Гърция като туристическа дестинация" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.9. Туризъм, дисертант - Христос Теофилос Амирадис ще се проведе на 10.01.2023 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Професионален подбор на кадри чрез метода на полиграфското изследване" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Велина Владимирова Владимирова ще се проведе на 13.01.2023 г. от 11.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Стратегии за справяне с тормоза в училищна среда сред учители" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Диалекти Христос Карели ще се проведе на 13.01.2023 г. от 13.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефективността на арт-терапията за работа с тревожност на деца във възрастта 8-11 години" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Лорела Гарули ще се проведе на 13.01.2023 г. от 15.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Коучинг за кариерно ориентиране в обучението по технологии и предприемачество" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Десислава Махайлова Александрова ще се проведе на 19.01.2023 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Американски правила за писане на сценарий" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Иван Владимиров Иванов ще се проведе на 20.01.2023 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Превенция на училищния тормоз. Техника за управление на конфликти при ученици от 1 до 6 клас в Р. Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Елени Димитриос Вамвака ще се проведе на 26.01.2023 г. от 12.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Поведенчески проблеми и мениджмънт в класната стая при ученици от 1 до 6 клас в Р. Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Георгиос Димитриос Вамвакас ще се проведе на 26.01.2023 г. от 13.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване на връзката между социалните когниции, емоциите и тревожността в юношеска възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Фотини Илиаду ще се проведе на 27.01.2023 г. от 12.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Креативност, мотивация, и родителска подкрепа при ученици от начална училищна възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Благовеста Димитрова Дафкова ще се проведе на 27.01.2023 г. от 13.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичните предприятия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Юлия Атанасова Неделчева ще се проведе на 06.02.2023 г. от 11.30 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Преводни еквиваленти в метаезика на финансовата отчетност на руски и български език" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Светослав Валентинов Арсениев ще се проведе на 15.02.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Политики за изграждане и процеси на деструкция на държавността в Босна и Херцеговина след Дейтънското споразумение от 1995 година" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Александра Александрова Атанасова ще се проведе на 24.02.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Програмната система в детската градина - проблеми и технологии за управление" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, дисертант - София Мардик Димитрова ще се проведе на 24.02.2023 г. от 11.30 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Исторически аспекти на престъпленията срещу личността и собствеността в България 1944-1989 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Стефан Титков Иванов ще се проведе на 27.02.2023 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Процедурата за защита на дисертационен труд на тема "Исторически аспекти на престъпленията срещу личността и собствеността в България 1944-1989 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Стефан Титков Иванов, се отменя със Заповед на ректора № 271 от 24.02.2023 г.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействието на социалните политики върху защитата на жертвите на трафик на хора в Косово" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Арйета Шачири Латифи ще се проведе на 15.03.2023 г. от 13.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Въздействие на педагогическите иновации върху мотивацията на учителите да преподават и учениците да учат (перспектива на израелските учители и училищни директори)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Пеадгогика, дисертант - Рина Коен ще се проведе на 17.03.2023 г. от 13.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Сравнително изследване на политиките за развитие на средното училище в някои страни членки на Европейския съюз" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, дисертант - Николета Хараламбос Спиридопулу ще се проведе на 07.04.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Крос-културно сравнение на обучението по социална работа в България и Румъния" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, дисертант - Весела Стойчева Иванова ще се проведе на 07.04.2023 г. от 14.30 часа в зала 478 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на социалните медии върху общественото мнение. Влияние на социалните медии върху политическата ориентация на сирийските бежанци в Ливан" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Даниел Абу Муса ще се проведе на 12.04.2023 г. от 09.30 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Спортна подготвеност и функционални възможности на подрастващи баскетболисти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Николай Георгиев Хаджиев ще се проведе на 19.04.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на тренировъчните занимания от спортната гимнастика върху функционалните показатели и спортно техническите умения    на      гимнастици и гимнастички" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Александър Георгиев Марков ще се проведе на 20.04.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Специфики, структура и методи при изграждане на екзерсиса на основата на българския народен танц" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Маргарита Братоева Братоева ще се проведе на 26.04.2023 г. от 13.00 часа в зала 571 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Фразеологизми с опорни думи, свързани с морето в български и гръцки език- за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Радостина Генчова Николова ще се проведе на 28.04.2023 г. от 10.00 часа в зала 530 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Академичната и кариерна мотивация при студенти от специалност "Право"" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Ива Иванова Димитрова ще се проведе на 02.05.2023 г. от 12.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Детското певческо изпълнителско изкуство в оперния репертоар" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Таня Георгиева Радева-Лазарова ще се проведе на 09.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ръкост и латерализация на вниманието  в детска възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Мария Апостолос Лагоникаки ще се проведе на 11.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възприятията на гръцките учители за емоционалните и поведенчески проблеми на ученици със специални образователни потребности" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Мария Христос Пападопулу ще се проведе на 11.05.2023 г. от 13.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Приносът на Георги Митев за развитието на акордеонното изкуство в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Станимир Демирев Демирев ще се проведе на 12.05.2023 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Научно-базирана диагностика при афазия: дефиниране на прогностични индикатори при афазия вследствие инсулт" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисертант - Добринка Огнянова Калпачка ще се проведе на 18.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Диагностичен тест за изследване на фонология при деца в предучилищна възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисертант - Цветомира Стефанова Брайнова ще се проведе на 19.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Трансформации на геополитическия вектор на китайската политика на Балканите през XXI век" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки, дисертант - Стилиян Стилиянов Раковски ще се проведе на 19.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 114 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Разходите за здравеопазване като фактор за икономическия растеж" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Виктория Антонова Тодорова ще се проведе на 25.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Екополитики по време на социализма и прехода към демокрация:Националният парк "Пирин", 1960-те - 1990-те години" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Христина Николова Манова ще се проведе на 26.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 401 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ролята на стратегическото лидерство в структурното управление на кризи (Приложно проучване на държавните училища в Ливан)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, дисертант - Хилда Хасан Нарч ще се проведе на 29.05.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Лонгитудиални изменения в нивото на бързината и скоростно-силовите качества на млади футболисти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Георги Юлиянов Иванов ще се проведе на 30.05.2023 г. от 14.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Функционалната подготовка  на националния отбор по ориентиране" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Лилиана Василева Гоцева ще се проведе на 31.05.2023 г. от 13.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Резилианс, мотивация за постижения и асертивност в периода на младостта (18 - 28 години)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Боряна Емилова Николова-Христакова ще се проведе на 08.06.2023 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Тип личност и копинг стратегии при жени преживели спонтанен аборт" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Неви Ашимова Боджукова ще се проведе на 08.06.2023 г. от 14.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Исторически аспекти на престъпленията срещу личността и собствеността в България 1944-1989 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Стефан Титков Иванов ще се проведе на 09.06.2023 г. от 14.30 часа в Заседателна зала, Ректорат.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Игрово-базирано обучение за развитие на алгоритмично мислене в училищното образование" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Росица Николаева Георгиева ще се проведе на 12.06.2023 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Корпоративни социални мрежи -инструмент за вътрешни комуникации" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, дисертант - Николай Веселинов Кънчев ще се проведе на 13.06.2023 г. от 14.00 ч. в зала 433 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Българската драматургична класика - литературни и телевизионни ракурси" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2. Филология, дисертант - Добрина Иванова Богданова ще се проведе на 14.06.2023 г. от 15.00 часа в зала 412  на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на родителските стилове и емоционалната интелигентност върху начините за справяне с конфликтни ситуации при гръцки юноши" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Димитриос Йоанис Варсамис ще се проведе на 16.06.2023 г. от 12.00 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на културата върху нагласата към живота на старите хора: сравнително изследване между Гърция и България"- за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Константина Димитриос Гадзиора ще се проведе на 16.06.2023 г. от 13.30 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Нихилизмът срещу метафизиката - генезис на некласическите ценности" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант - Валери Йорданов Вълчев ще се проведе на 21.06.2023 г. от 09.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Херменевтиката на Филон Александрийски" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант - Георги Андонов Шавулев ще се проведе на 21.06.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кинезитерапия и ортотично лечение при деформации на сводовете при деца и подрастващи" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4. Обществено здраве, дисертант - Кристиян Николаев Стойчев ще се проведе на 26.06.2023 г. от 11.00 часа в зала 111 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Монетни типове и монетно обръщение по средното течение на р. Марица през 2-1 в. пр. Хр." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Мариана Ангелова Славова ще се проведе на 27.06.2023 г. от 10.30 часа в зала 401 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на заниманията с народни хора и танци върху физическата дееспособност при студенти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Пеадгогика на обучението по ..., дисертант - Данаила Христова Маникатова ще се проведе на 30.06.2023 г. от 13.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Монетна циркулация по горното течение на река Марица и южните склонове на Същинска Средна гора (VI - ΙV в.пр.Хр.)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Мирослав Митков Маджаров ще се проведе на 04.07.2023 г. от 10.30 часа в зала 401 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социални иновации за включване на уязвими групи в пазара на труда" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Мирела Василева Богданова ще се проведе на 18.07.2023 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Културната идентичност, отразена в регионалната преса (в. "Струма" и в. "Вяра")" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, дисертант - Теодора Кирилова Христова ще се проведе на 18.07.2023 г. от 11.00 ч. в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Убеждаващата комуникация в предизборната реч на кандидат-президенти" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, дисертант - Марияна Стефанова Олева ще се проведе на 25.07.2023 г. от 11.00 ч. в зала 341 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Личността като детерминант на  родителския стил на родителите на юноши" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Софиа Петрос Муса ще се проведе на 07.09.2023 г. от 13.30 ч. в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правно регулиране на рекламната дейност" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Люба Методиева Маркова-Лозанова ще се проведе на 11.09.2023 г. от 12.30 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Състояние и възможности за оптимизация при управлението на програми за териториално сътрудничество с участието на България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Женя Иванова Бахчеванова-Динкова ще се проведе на 12.09.2023 г. от 11.00 ч. в зала 301 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Олимпийският опит като събитие за промяна на кариерата: възприятията на спортистите и треньорите за Олимпийските игри в Лондон 2012 и Рио 2016" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., дисертант - Хила Охана ще се проведе на 14.09.2023 г. от 12.00 ч. в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Глобални аспекти на хипотезата за двойния дефицит" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Мария Антонова Панова ще се проведе на 14.09.2023 г. от 10.00 часа в зала 204 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ефектите от пандемията COVID-19 върху гръцката икономика" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Николета Фотиос Дека ще се проведе на 14.09.2023 г. от 15.00 часа в зала 204 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Удовлетвореност на клиентите и финансови ползи от услугите на електронното правителство в Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Дафни-Мария Адам Нерадзаки ще се проведе на 15.09.2023 г. от 10.00 часа в зала 204 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Роли на традиционната българска танцова култура в съвременността. Трансформации и въздействие" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Пламена Василева Моралиева ще се проведе на 19.09.2023 г. от 12.00 ч. в зала 571А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Математически и компютърни модели за интелигентен анализ на данни в медицината" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.5. Математика, дисертант - Ирина Добрева Наскинова ще се проведе на 21.09.2023 г. от 10.00 ч. в зала 611 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Противодействие на речта на омразата (Hate Speech) в онлайн среда" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Александър Александров Янков ще се проведе на 05.10.2023 г. от 10.00 часа в зала 301 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Конституционно положение на хората с увреждания" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Парво, дисертант - Петър Илиянов Кичашки ще се проведе на 12.10.2023 г. от 11.00 часа в зала 301 на УК №6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Монети и монетни находки от І - III век в Югозападна България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Марина Борисова Дойчинова ще се проведе на 02.11.2023 г. от 10.00 часа в зала 401 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Удовлетвореност от работата, самоуважение и копинг-стратегии при учители от детски градини" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Евангелия Петрос Ниару ще се проведе на 10.11.2023 г. от 12.00 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Взаимовръзки между идентичност, себеуважение и комуникационно безпокойство при ученици в юношеска възраст от Република Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Андреа Хрисантос Хрисанту ще се проведе на 13.11.2023 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Културно наследство и дигитални технологии. Дигитализиране на скални светилища от Югозападна България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Анастас Викторов Ифандиев ще се проведе на 22.11.2023 г. от 11.00 часа в зала 571А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възприемането на социалния принос на големите компании от страна на обществото в Израел" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Тамир Розентал ще се проведе на 17.11.2023 г. от 11.30 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на иновационната активност на малките и средни предприятия" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Даниела Стефанова Танчева ще се проведе на 24.11.2023 г. от 11.30 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Кинодраматургията-техники, традиции и средства в създаването на кинообраза" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Албена Димитрова Пунева ще се проведе на 24.11.2023 г. от 11.00 часа.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Теми и стиловев скандинавското кино" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Мирела Веселинова Василева ще се проведе на 06.12.2023 г. от 11.00 часа в зала 503 на УК №4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Принципът "Еспирал". Взаимодействия с други танцови техники. Подходи при обучението и творческия процес" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, дисертант - Захари Валериев Нанков ще се проведе на 07.12.2023 г. от 13.00 часа в зала 571А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Социални и антропологически последици от доминацията на визуалния образ в съвременността" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3. Философия, дисертант - Елица Тихомирова Николова ще се проведе на 11.12.2023 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Изследване и моделиране на канали в безжични мрежи, ориентирани около тялото на човек" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, дисертант - Давид Руменов Давидков  ще се проведе на 13.12.2023 г. от 15.00 часа, зала 407 на УК №7.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Пол и социални роли в белетристиката на български писателки до 1944 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1. Филология, дисертант - Вероника Ангелова Алипасалис-Табачка ще се проведе на 15.12.2023 г. от 10.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Традиционни и иновационни концепции при реализацията нателевизионни продукти в българското медийно пространство" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Цветелина Сашкова Йорданова ще се проведе на 15.12.2023 г. от 11.00 часа в зала 503 на УК №1

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Културното измерение на индивидуализма и колективизма в Косово: изследване на ефектите от възрастта и образователната среда върху ценностната ориентация" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Ереблир Кадриу ще се проведе на 15.12.2023 г. от 12.00 часа в зала 210А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Компенсация на вини при договорната отговорност" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Мая Методиева Маркова - Русимова ще се проведе на 18.12.2023 г. от 10.30 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Театрален мениджмънт. Възможности за развитие на частния театър в България" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Пролет Трифонова Петкова ще се проведе на 18.12.2023 г. от 11.00 часа в Национална художествена академия, Приложен факултет, зала 22, София, бул. "Цариградско шосе" № 73.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни механизми за защита на личните данни в отношенията ЕС - трети страни" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6. Право, дисертант - Августин Асенов Янчев ще се проведе на 21.12.2023 г. от 11.30 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Контрол на качеството при предоставяне на услугата управление на случай за лица и семейства в НПО (случаят Ливан)" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, дисертант - Сахар Самир Самхун ще се проведе на 26.01.2024 г. от 13.30 часа в зала 478 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Иновативни образователни проекти в контекста на европейското интеграционно взаимодействие" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Даниела Костадинова Миланова ще се проведе на 19.02.2024 г. от 10.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Политическите лидери на Европейския съюз в историческа перспектива" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Весела Бойкова Цекина ще се проведе на 19.02.2024 г. от 12.00 часа в зала 342 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проектно управление на строителни компании" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление, дисертант - Атанасия Димостенис Леонти ще се проведе на 22.02.2024 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Oбразователен коучинг за ученици" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Мариа Барбута ще се проведе на 23.02.2024 г. от 11.30 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Насоки за психологична подкрепа при обучението на бежанци в Република Гърция" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Панайота Димитриос Фасли ще се проведе на 23.02.2024 г. от 13.30 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Подобряване на финансовите резултати на организациите чрез приложение на холистичен подход към анализа и вземането на решения" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, дисертант - Галина Миткова Манахилова ще се проведе на 01.03.2024 г. от 10.00 часа в зала 204 на УК №8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Упражняване на социални умения и особености на личността при начални учители" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Стергяни Георгиос Зигопулу ще се проведе на 01.03.2024.г. от 11.30 часа в зала 210А на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Личностни характеристики и диференциални особености на потребителското поведение в младежка възраст" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, дисертант - Христина Кирилова Недялкова ще се проведе на 01.03.2024 г. от 13.30 часа в зала 210А на УК №1.