Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Интегративен подход в обучението по информатика в гимназиалната училищна степен" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., дисертант - Емилия Величкова Николова  ще се проведе на 04.10.2019 г. от 11.00 часа в зала 309 на УК № 1 на НБУ - София.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Балканският интелектуален елит през XVII век и албанската литература: Пйетър Богдани" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, дисертант - Дениса Алуш Черма ще се проведе на 04.10.2019 г. от 10.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Етико-естетическият език като форма на философска синтеза" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.3 Философия, дисертант - Райна Николова Йосифова ще се проведе на 07.10.2019 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ТЕАТЪР И ХАЧО БОЯДЖИЕВ" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Биляна Маринова Дилкова  ще се проведе на 14.10.2019 г. от 10.30 часа в зала Видеозала 1 на УК № 4.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "П. К. Яворов - разширяване на културноисторическото мунаследство - драматургия, критика, преводи, театрална дейност" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, дисертант - Мирослава Стефанова Кортенска  ще се проведе на 2510.2019 г. от 10.30 часа в зала 503 на УК № 4.