Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Електрохимични източници на екологично чиста енергия" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 4.2. Химически науки, дисертант - Марио Йорданов Митов ще се проведе на 02.09.2019 г. от 11.00 часа в зала 305 на УК № 2.