Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

 

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Използване на компютърни технологии при обучението по музика в III и IV клас на общообразователното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...., дисертант - Валери Николаев Пастармаджиев, ще се проведе на 13.02.2018 г. от 11.00 ч. в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Развиване на природонаучна компетентност чрез учебно-познавателни задачи върху химични процеси, изучавани в средното училище" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...., дисертант - Магдалена Евгениева Шекерлийска ще се проведе на 16.02.2018 г. от 11.00 часа в зала 301 на УК №2.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Влияние на възприятията на средното ухо, прекарани в ранна детска възраст, върху разитието на комуникативните умения" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Анна Тодорова Андреева ще се проведе на 16.02.2018 г. от 11.30 часа в зала 412 на УК №1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОХРАНИТЕЛНИЯ БИЗНЕС - В КОНТЕКСТА НА ЕФЕКТИВНИЯ ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ" - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Петър Николаев Арабаджийски ще се проведе на 28.02.2018 г. от 12.00 часа в зала 302 на УК №6.