Югозападен университет «Неофит Рилски»

На основание § 24 от Преходни и заключителни разпоредби на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, сроковете на процедурите по заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.