Актуални конкурси

Актуални конкурси за заемане на академични длъжности

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

професор по професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език) - един;

доцент в професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Английски език) - един; 2.1. Филология/Германски езици (Английски език - историческа граматика) - един; 7.6. Спорт/Футбол - един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 81 от 10.10.2017 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление: 7.6 Спорт /Плуване - един брой; 7.6 Спорт / Тенис - един брой. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи  - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 54 от 05.07.2017 г.

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Математически модели и алгоритми в компютърната биология) - един;

доцент по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право) - един; 3.6. Право (Административно право и административен процес) - един; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията) - един; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия при ортопедия и травматология) - един; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести) - един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 100 от 15.12.2017 г.

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за главни асистенти в професионално направление 3.2. Психология/Трудова и организационна психология - един; 3.2. Психология/Психология на развитието на възрастните - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 22 от 13.03.2018 г.