Актуални конкурси

Актуални конкурси за заемане на академични длъжности

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за главни асистенти в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/Теория и история на културата (Мегалитната култура в Древна Тракия) - един; 4.4 Науки за земята/Картография и тематично картографиране - един; 4.4 Науки за земята/Екология и опазване на околната среда (зооекология) - един; 8.4 Театрално и филмово изкуство/Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство) - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 54 от 29.06.2018 г.