Актуални конкурси

Актуални конкурси за заемане на академични длъжности

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

- "главен асистент" по професионално направление 4.1. Физически науки - един; 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества) - един; 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) - един; 3.6. Право (Наказателен процес) - един; 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане)) - един; 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)) - един; 3.8. Икономика (Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски договори и интелектуална собственост)) - един; 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Икономика на гостоприемството)) - един; 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическите пазари)) - един; 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)) - един; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)) - три; 2.1. Филология (Български език) - един; 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Конфронтативна граматика на балканските езици)) - един; 2.1. Филология (Немски език) - един; 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература))  - един; 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Етнолингвистика)) - един; 2.1. Филология (Теория на превода) - един; 7.4. Обществено здраве (Логопедия)  - един; 3.4. Социални дейности  - един; 7.5. Здравни грижи - един; 7.6. Спорт (Контактни спортове) - един; 7.6. Спорт (Волейбол) - един; 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии) - един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)  - един; 3.2. Психология (Експериментална психология (Психологически измервания)) - един;

- "доцент" по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни) - един; 4.6. Информатика и компютърни науки - един; 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма)) - един; 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма)) - един; 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа))- един; 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни) - един; 3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество) - един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория)) - един; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)) - един; 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура)) - един; 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)) - един; 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура)) - един; 8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство)) - един; 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература)) - един; 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература)) - един; 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика)) - един; 2.3. Философия (Логика) - един; 2.3. Философия  (Социална философия) - един; 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)) - един; 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование) - един; 1.2. Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на околния свят) - един;

- "професор" по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) - един; 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)) - един; 3.4. Социални дейности (Психосоциална работа с деца) - един; 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии) - един; 3.2. Психология (Медицинска психология (Невропсихология)) - един; 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности)) - един; 1.2. Педагогика (Специална педагогика) - един.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 52 от 02.07.2019 г.