Актуални конкурси

Актуални конкурси за заемане на академични длъжности

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление: 7.6 Спорт /Плуване - един брой; 7.6 Спорт / Тенис - един брой. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи  - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 54 от 05.07.2017 г.

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

"професор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Социология на комуникациите (медии и общество)) - един брой; 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (История на музиката и музикален анализ) - един брой;

"доцент" в професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Нови религиозни движения) - един брой; 3.2 Психология / Психология на дейността (потребителското поведение) - един брой; 3.4 Социални дейности / Социална работа с безработни лица - един брой; 3.7 Администрация и управление / Икономика и управление (управление) - един брой; 3.8 Икономика / Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа) - един брой; 4.2 Химически науки / Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (биохимия) - един брой; 7.6 Спорт / Баскетбол - един брой; 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (музика) - един брой; 8.4 Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия - един брой. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 57 от 14.07.2017 г.

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

професор по професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език) - един;

доцент в професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Английски език) - един; 2.1. Филология/Германски езици (Английски език - историческа граматика) - един; 7.6. Спорт/Футбол - един. Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 81 от 10.10.2017 г.