Актуални конкурси

Актуални конкурси за заемане на академични длъжности

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

- "Главен асистент" по професионално направление: 1.2 Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието) - един брой; 1.2 Педагогика (Социална педагогика) - един брой; 1.2 Педагогика (Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности в детската градина и началното училище) - един брой; 1.3 Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по техника и технологии) - един брой; 3.2 Психология (Криминална и юридическа психология) - един брой; 3.2 Психология (Педагогическа и възрастова психология) - един брой; 3.4 Социални дейности - един брой; 3.6 Право (Гражданско и семейно право) - два броя; 3.6 Право (Административно право и административен процес) - един брой; 3.6 Право (Международно право и международни отношения (Външнополитическо прогнозиране) - един брой; 5.1 Машинно инженерство (Процеси в промишлеността (Ергономия и промишлен дизайн)) - един брой; 5.1 Машинно инженерство (Процеси в промишлеността (Технология и организация на шевното производство)) - един брой; 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Комутационни системи) - един брой; 7.4 Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в педиатрията)) - един брой; 7.4 Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в неврологията)) - един брой; 8.2 Изобразително изкуство (Мода (Теория и история на модата и моден проект)) - един брой; 8.2 Изобразително изкуство (Мода (Художествено проектиране на облеклото)) - един брой; 8.2 Изобразително изкуство (Мода (Моделиране и конструиране на облеклото)) - един брой; 8.4 Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство))) - един брой; 9.1 Национална сигурност - един брой.

- "Доцент" по професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика) - един брой; 2.2 История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание (Архиви на жени))) - един брой; 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Сакрално пространство и обредна система от българската народна култура)) - един брой, 4.2 Химически науки (Органична химия) - един брой; 4.3 Биологически науки (Физиология на животните и човека (Физиология на физическото натоварване и спорта)) - един брой; 8.3 Музикално и танцово изкуство (Саунд дизайн във визуалните изкуства) - един брой.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 37 от 07.05.2021 г.