2014 година

  • Иля Прокопов

    Защитен дисертационен труд на тема "Приложна история: Експертиза на исторически и археологически ценности в Република България" в професионално направление 2.2. История.