2015 година

  • Гергана Пенчева-Апостолова

    Защитен дисертационен труд на тема "Реторика на значенията. Изследване на границите на езиковата употреба" в професионално направление 2.1 Филология – Германски езици /Английски език/.