2019 година

  • Марио Митов

    Защитен дисертационен труд на тема "Електрохимични източници на екологично чиста енергия" в професионално направление 4.2 Химически науки.

  • Мирослава Кортенска

    Защитен дисертационен труд на тема "П.К. Яворов- разширяване на културно-историческото му наследство: драматургия, критика, преводи, театрална дейност" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство.