Десислава Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Неврокопска епархия на Българската православна църква (1935–1952 г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Кристина Попова.