2020 година

 • Александрос Хадзоглу

 • Десислава Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Неврокопска епархия на Българската православна църква (1935–1952 г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Кристина Попова.

 • Наталия Христова-Михайлова

  Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността" в професионално направление 3.4 Социални дейности, научен ръководител: доц. д-р Мая Чолакова.

 • Иво Бърдаров

  Защитен дисертационен труд на тема "Седиментни горивни елементи - автономно захранващи се системи за екологичен мониторинг" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: проф. д.н. Марио Митов.

 • Елена Николова

 • Павел Маджаров