Стефан Иванов

Процедурата за защита на дисертационен труд на тема "Исторически аспекти на престъпленията срещу личността и собствеността в България 1944-1989 г." - за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, дисертант - Стефан Титков Иванов, се отменя със Заповед на ректора № 271 от 24.02.2023 г.