Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №215/31.01.2020 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 03.02.2020 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 94/29.11.2019 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърно моделиране с приложение в природните науки). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Фатима Исмаил Сапунджи.