Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 181/16.02.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 21.02.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в началните класове - диаграми и диаграмно моделиране). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Валентина Иванова Чилева.

 

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 182/16.02.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 21.02.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в началните класове - творчеството в литературното обучение). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Ива Андонова Стаменова.

 

Съобщение относно конкурс за доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина), обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г.

В изпълнение на Решение № 647/15.04.2022 г. по адм. дело № 149/2022 г. на БЛАС и Решение № 11406/09.12.2022 г. по адм. дело № 5421/2022 г. на ВАС, пето отделение.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1079/10.07.2020 г.  на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на  14.07.2020 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Евелина Николова-Цветкова.

 

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 179/16.02.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56, чл. 62. ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 23.02.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология (История на България (История на българския народ XV-XIX в.)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д-р Валентин Спасов Китанов.

2. Доц. д-р Стефан Иванов Дечев.

На своето първо заседание, проведено на 7 март 2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 180/16.02.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в професионално направление 2.2 История и археология по (История на България (История на българския народ ХV-ХІХ в.)), обявен от ЮЗУ "Неофит Рилски" в ДВ бр.101/20.12.2022 г.
Допуска до оценяване следните кандидати:
1. Доц. д-р Валентин Спасов Китанов.
2. Доц. д-р Стефан Иванов Дечев.

 

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1361/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.4. Науки за земя (Природна география, ландшафтна екология и геохимия на ландшафта). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Надежда Илийчова Николова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1372/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Пиано). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Милена Антонова Томанова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1371/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Българска народна хореография). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Верка Янева Божкова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1370/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Крум Лазаров Иванов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1369/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Биляна Борисова Топалова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1351/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.8. Икономика (Международен бизнес (Електронна търговия и дигитална икономика)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Петър Бориславов Юруков.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1312/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.8. Икономика (Международен бизнес (Електронна търговия и дигитална икономика)).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Петър Бориславов Юруков.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1368/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Архетипни символи от тракийската култура)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Антон Иванов Генов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1378/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история (История на Централна Европа). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Диана Велева Иванова.

На своето първо заседание, проведено на 05.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1321/30.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история (История на Централна Европа).

Допуска до оценяване следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Диана Велева Иванова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1377/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2, чл. 56 и чл. 62 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Доц. д-р Николай Атанасов Марин.

На своето първо заседание, проведено на 05.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1322/30.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения).

Допуска до оценяване следните кандидати:

1. Доц. д-р Николай Атанасов Марин.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1379/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Борислав Бориславов Цеков.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1320/30.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право).

Допуска до оценяване следните кандидати:

1. Д-р Борислав Бориславов Цеков.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1362/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Ирина Иванова Маркова.

На своето първо заседание, проведено на 11.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1304/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Ирина Иванова Маркова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1365/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.6. Спорт (Баскетбол). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Николай Георгиев Хаджиев.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1306/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.6. Спорт (Баскетбол), обявен от ЮЗУ "Неофит Рилски" в ДВ бр. 57/04.07.2023 г.

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Николай Георгиев Хаджиев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1364/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.6. Спорт (Гимнастика). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Александър Георгиев Марков.

На своето първо заседание, проведено на 12.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1305/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление  7.6. Спорт (Гимнастика).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Александър Георгиев Марков.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1363/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.6. Спорт (Футбол). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Георги Юлиянов Иванов.

На своето първо заседание, проведено на 11.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1307/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление  7.6. Спорт (Футбол).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Георги Юлиянов Иванов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1376/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.6. Право (Финансово право). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Антония Петрова Методиева.

На своето първо заседание, проведено на 12.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1313/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Финансово право).

Допуска до оценяване следните кандидати:

1. Д-р Антония Петрова Методиева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1373/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2  от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Образователни политики и управление на образователни институции). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Мирослав Кирилов Терзийски.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1375/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на лица със слухови нарушения). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Светослава Николова Съева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1359/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Радослав Людмилов Чайров.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1360/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2. Химически науки (Обща и неорганична химия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Елица Йорданова Чорбаджийска.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1382/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на чуждоезиковото обучение (английски език)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Зарина Юлева Маркова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1355/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода (Специализиран и конферентен превод от и на английски език). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Иванка Славчова Сакарева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1357/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Мария Димитрова Анастасова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1356/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 2.1. Филология (Български език). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Милена Илкова Накова-Петрова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1382/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на чуждоезиковото обучение (английски език)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Гл. ас. д-р Зарина Юлева Маркова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1354/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Невена Василева Крумова.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1314/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология)

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Невена Василева Крумова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1353/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Приложна психология)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Симона Василева Николова.
 2. Д-р Христо Йорданов Йорданов.

На своето първо заседание, проведено на 11.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1315/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Приложна психология)).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Симона Василева Николова.

Не допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Христо Йорданов Йорданов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1352/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Жана Христова Пенчева-Маркова.

На своето първо заседание, проведено на 11.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1316/30.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Жана Христова Пенчева-Маркова.

 

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1367/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Наско Николаев Вълчев.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1303/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление  7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия)

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Наско Николаев Вълчев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1366/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Красимира Георгиева Златкова.

На своето първо заседание, проведено на 08.09.2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 1302/29.08.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление  7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия).

Допуска до оценяване следните кандидати:

 1. Д-р Красимира Георгиева Златкова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1358/01.09.2023 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.09.2023 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни визуализации в инженерните науки). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Динко Жулиен Стойков.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 27/17.01.2024 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 19.01.2024 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 96/17.11.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Неврология) . Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Д-р Димитър Георгиев Колев.