Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1124/15.05.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 17.05.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 22/13.03.2018 г. за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология/Трудова и организационна психология и реши:

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Ирина Пертрова Топузова;

2. Д-р Румен Георгиев Рашков.


Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1125/15.05.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 17.05.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 22/13.03.2018 г. за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология/Психология на развитието на възрастните и реши:

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Теодор Красимиров Гергов.