Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1428/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  4.3 Биологически науки (Физиология на животните и човека (Физиология на физическото натоварване и спорта)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Петя Павлова Маркова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1427/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  2.2 История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание (Архиви на жени)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Нурие Мехмедова Муратова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1443/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по .... (Методика на обучението по техника и технологии). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р инж. Мая Ангелова Стоева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1441/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  1.2 Педагогика (Социална педагогика). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Вяра Николаева Цветанова;

2. д-р Христо Йорданов Йорданов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1440/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  1.2 Педагогика (Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности в детската градина и началното училище). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Василена Божидарова Спасова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1442/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  1.2 Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Радослава Викторова Топалска.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1424/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.6 Право (Международно право и международни отношения (Външнополитическо прогнозиране)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Мария Георгиева Хаджипетрова-Лачова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1423/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  9.1 Национална сигурност. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Владимир Огнянов Бабанов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1426/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.6 Право (Гражданско и семейно право). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Десимира Гришова Юрукова;

2. ас. д-р Сузана Вескова Цанова-Рангелова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1425/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 08.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.6 Право (Административно право и административен процес). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Албена Георгиева Иванова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1447/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по физика). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Гергана Стоева Калпачка.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1451/02.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 07.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  4.2 Химически науки (Органична химия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Мая Георгиева Чочкова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1444/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  5.3 Комуникационна и компютърна техника (Комутационни системи). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Георги Петров Георгиев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1432/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.2 Психология (Криминална и юридическа психология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Емелина Валентинова Заимова-Цанева;

2. д-р Христо Йорданов Йорданов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1433/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.2 Психология (Педагогическа и възрастова психология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Цветелина Славчова Хаджиева;

2. д-р Христо Йорданов Йорданов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1435/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  8.3 Музикално и танцово изкуство (Саунд дизайн във визуалните изкуства). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Валери Николаев Пастармаджиев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1434/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление  3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Сакрално пространство и обредна система от българската народна култура)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Димитрия Костадинова Спасова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1439/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  8.4 Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмово и телевизионно операторство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Симеон Георгиев Симов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1436/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  8.2 Изобразително изкуство (Мода (Художествено проектиране на облеклото)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Росица Ангелова Рангелова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1437/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  8.2 Изобразително изкуство (Мода (Теория и история на модата и моден проект)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Милка Григорова Александрова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1438/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  8.2 Изобразително изкуство (Мода (Моделиране и конструиране на облеклото)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Таня Колева Христова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1445/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  5.1 Машинно инженерство (Процеси в промишлеността (Ергономия и промишлен дизайн)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Огнян Тодоров Георгиев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1445/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  5.1 Машинно инженерство (Процеси в промишлеността (Технология и организация на шевното производство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Елена Атанасова Благова;

2. д-р Йорданка Пенчева Ангелова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1431/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  3.4 Социални дейности. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Мария Благоева Стойкова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1430/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  7.4 Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в неврологията)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Миглена Любомирова Цветкова-Габерска.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1429/01.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.07.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление  7.4 Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в педиатрията)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Маргарита Валериева Аврамова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1642/22.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Маркетинг (Стратегически маркетинг и управление)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Диляна Емчева Янева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1643/22.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Иконометричен анализ на данъка върху дохода на физическите лица)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Стоян Кирилов Танчев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1644/22.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Стопанска история и икономически теории). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. гл. ас. д-р Петър Людмилов Първанов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1645/22.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финансова децентрализация и растеж на публичния сектор)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Николай Андонов Патонов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1646/22.07.2021 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2021 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Ефекти на Кохезионната политика на Европейския съюз върху новите страни членки)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. ас. д-р Калина Лазарова Дурова.