Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1500/03.09..2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Лъчезар Божидаров Антонов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1499/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Анна Кирилова Покровнишка.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1498/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Диана Лъчезарова Захариева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1497/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д-р Ралица Игнатова Игнатова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1496/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Николина Симеонова Кротева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1495/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Валери Николаев Пастармаджиев;

2. Д-р Мариана Борисова Манолева;

3. Д-р Валери Андонов Димчев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1494/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)). Допуска доучастие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Биляна Борисова Топалова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1494/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Ирина Огнянова Китова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1528/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Миглена Николаева Анева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1489/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Диляна Георгиева Керанова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1486/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 2.3. Философия (Логика). Допуска доучастие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Силвия Владимирова Кръстева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1485/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 2.3. Философия (Социална философия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Гергана Миролюбова Попова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1487/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология (Невропсихология)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д-р Иванка Василева Асенова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1488/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 05.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.2. Психология (Експериментална психология (Психологически измервания)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Гергана Васкова Станоева;

2. Д-р Христо Йорданов Йорданов;

3. Д-р Лилия Виткова Бабакова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1539/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1538/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1537/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Юлияна Йорданова Ковачка.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1541/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на околния свят). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1540/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д-р Гергана Христова Дянкова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1513/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Радослав Людмилов Чайров.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1516/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. асистент д-р Велин Спасов Кралев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1517/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) . Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доцент д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова;

2. Доцент д.н. Красимир Янков Йорджев;

3. Доцент д-р Стефан Минев Стефанов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1514/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл.асистент по професионално направление 4.1 Физически науки. Допуска доучастие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Красимир Дамов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1515/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 10.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Радослав Стефанов Мавревски.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1503/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 11.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.6 Право (Наказателен  процес). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Ралица Миткова Войнова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1526/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 11.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц. д.т.н. Петър Стоянов Апостолов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1524/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 11.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии). Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. Инж. д-р Емил Георгиев Френски.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1521/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Анна Тодорова Андреева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1518/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за професор по професионално направление 3.4. Социални дейности (Психосоциална работа с деца). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Доц д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1519/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 7.5 Здравни грижи. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Даниела Борисова Величкова-Хаджиева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1523/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 7.6 Спорт (Волейбол). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Христо Николов Николов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1522/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 7.6 Спорт (Контактни спортове). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Благой Йосифов Калпачки.

 

 

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1520/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 04.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.4. Социални дейности. Допуска доучастие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Силвия Савова Митева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1502/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 11.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1501/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 11.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. асистент д-р Гергана Василева Георгиева

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1510/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Ани Янкова Стойкова.

Не допуска до участие следните кандидати:

1. Стефан Величков Гъндев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1506/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическите пазари)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р София Валентинова Мирчова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1507/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Икономика на гостоприемството)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Иванка Петрова Въсенска.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1508/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски договори и интелектуална собственост)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Ирина Георгиева Атанасова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1505/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Теодора Стефанова Кирякова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1504/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Гергана Георгиева Ангелова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1509/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Стоян Кирилов Танчев.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1511/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 12.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1512/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 13.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Бояна Иванова Гъркова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1529/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Български език). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Красимира Стефанова Хаджиева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1530/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Конфронтативна граматика на балканските езици)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Наталия Петрова Сотирова-Милчева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1531/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Немски език). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Златка Димитрова Гергинова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1532/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Мария Димирова Анастасова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1533/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Етнолингвистика)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Яна Славчева Манова-Георгиева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1534/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за гл. асистент по професионално направление 2.1. Филология (Теория на превода). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Иванка Славчова Сакарева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1535/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл ас. д-р Бойка Кирилова Илиева-Пензова.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1536/05.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 09.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл ас. д-р Силвия Георгиева Георгиева.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1523/03.09.2019 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 13.09.2019 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. за доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика)). Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1. Гл. асистент д-р Евдокия Панайотова Петкова.