Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1828/07.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 7.6 Спорт /Плуване, обявен в Държавен вестник бр.54/05.07.2017 г.

Допуска до участие: гл.ас. д-р Даниела Георгиева Лекина.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1827/07.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 7.6 Спорт/Тенис, обявен в Държавен вестник бр.54/05.07.2017 г.

Допуска до участие: гл.ас. д-р Димитър Иванов Томов.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1954/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за професор по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Социология на комуникациите (медии и общество)), обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: доц. д-р Добринка Станчева Пейчева.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1953/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Нови религиозни движения), обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: гл.ас. д-р Марио Петров Маринов.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1959/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 7.6 Спорт/Баскетбол, обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: д-р Жасмин Тодорова Цанкова.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1958/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 3.4 Социални дейности / Социална работа с безработни лица, обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: гл. ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1950/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 3.2 Психология / Психология на дейността (потребителското поведение), обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: гл. ас. д-р Иван Димитров Кръстев и д-р Ивелина Пенева Йорджева.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1951/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за доцент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (музика), обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: д-р Бинка Котетерова Добрева.

 

На свое заседание Комисия назначена със Заповед  № 1951/15.09.217 на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" разгледа документите на кандидатите за допускането им до участие в конкурс за професор по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (История на музиката и музикален анализ) - един брой, обявен в Държавен вестник бр.57/14.07.2017 г.

Допуска до участие: доц. д-р Иванка Аспарухова Влаева.