Академични длъжности

Заемане на академични длъжности главен асистент, доцент и професор

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1584/30.08.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 03.09.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 54/29.06.2018 г. за главен асистент по професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство/Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство)

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Крум Иванов;

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1585/30.08.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 03.09.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 54/29.06.2018 г. за главен асистент по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/Теория и история на културата (Мегалитната култура в Древна Тракия)

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. Д-р Антон Иванов Генов.

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1591/31.08.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 03.09.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 54/29.06.2018 г. за главен асистент по професионално направление 4.4 Науки за земята/Екология иопазване на околната среда (зооекология)

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Александър Николов Пулев

Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора №1592/31.08.2018 г. на основание чл. 48 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 03.09.2018 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс обявен в ДВ бр. 54/29.06.2018 г. за главен асистент по професионално направление 4.4 Науки за земята//Картография и тематично картографиране

Допуска да участие в конкурса следните кандидати:

1. д-р Галина Венциславова Безинска