Биляна Йорданова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността) , решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 11 от 21.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3205/24.11.2016 г.