2016 година

 • Радостина Михайлова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки/Теория на масовите комуникации, Медиазнание, решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Радостина Крумова Михайлова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 15.12.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №53/07.01.2016 г.

 • Мария Симеонова Багашева-Колева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 18 от 08.03.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление2.1 Филология / германски езици (английски език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Мария Симеонова Багашева-Колева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 6 от 07.06.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1460/14.06.2016 г.

 • Елица Чорбаджииска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.2. Химически науки (Обща и неорганична химия), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Елица Йорданова Чорбаджийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 2 от 02.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №2915/04.11.2016 г.

 • Надежда Борисова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Надежда Пламенова Борисова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 2 от 02.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №2914/04.11.2016 г.

 • Любов Иванова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика/Международни икономически отношения (Комуникации в международната търговия), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Любов Кирилова Иванова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 14 от 16.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3193/21.11.2016 г.

 • Владислав Кръстев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Владислав Ивайлов Кръстев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 14 от 16.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3192/21.11.2016 г.

 • Биляна Йорданова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология (Психология на личността) , решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 11 от 21.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3205/24.11.2016 г.

 • Георги Михайлов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения), решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Георги Чавдаров Михайлов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 14.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3256/30.11.2016 г.

 • Вероника Стоилова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Межднародно право и международни отношения) , решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Вероника Гошева Стоилова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 14.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3257/30.11.2016 г.