Елица Чорбаджииска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.2. Химически науки (Обща и неорганична химия), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Елица Йорданова Чорбаджийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 2 от 02.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №2915/04.11.2016 г.