Георги Михайлов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Теория на държавата и правото. Политически и правни учения), решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Георги Чавдаров Михайлов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 14.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3256/30.11.2016 г.